Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne i prawo finansowe 370-AN1-2PFP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 23
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

2) Drwiłło A. (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2018.

3) Wójtowicz W., Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2017.

4) Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa 2017.

5) Ruśkowski E. (red.), System prawa finansowego. Tom II. Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Warszawa 2010.

Zalecana literatura uzupełniająca:

1) Ruśkowski E., Salachna J. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

2) Kosikowski C., Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

3) Mastalski R., Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013.

4) Kosikowski C., Finanse publiczne i prawo finansowe. Zagadnienia egzaminacyjne i seminaryjne, Warszawa 2013.

5) Brzeziński B. (red.), Prawo finansów publicznych, Toruń 2010.

6) Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2005.

7) Kosikowski C., Prawo finansowe. Część ogólna, Warszawa 2003

8) Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, Warszawa 2000.

Akty prawne:

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Ustawa o finansach publicznych.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej - KA6_WG3, sposób weryfikacji: prace pisemne w ramach zajęć e-learningowych, egzamin pisemny lub ustny w zależności od preferencji studentów.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych poprzez: właściwy dobór źródeł prawnych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa sądowo-administracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji - KA6_UW1, sposób weryfikacji: prace pisemne w ramach zajęć e-learningowych, egzamin pisemny lub ustny w zależności od preferencji studentów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej - KA6_KK2; sposób weryfikacji: prace pisemne w ramach zajęć e-learningowych, egzamin pisemny lub ustny w zależności od preferencji studentów.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się egzaminem na ocenę, na którą składa się suma zdobytych punktów podczas zajęć prowadzonych w formie e-learningu oraz pisemnego (lub ustnego) egzaminu.

Skala ocen od 2 do 5.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Finanse publiczne w Konstytucji RP.

2. Aksjologia prawa finansowego i finansów publicznych.

3. Sektor finansów publicznych oraz formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych.

3. Ustawa budżetowa: uchwalanie budżetu państwa, wykonywanie budżetu.

4. Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego: planowanie budżetu w jednostce samorządu terytorialnego, wykonywanie i sprawozdawczość budżetowa.

5. Zasady budżetowe w świetle planów publicznych planów finansowych.

6. Planowanie wieloletnie i budżeotwanie zadaniowe.

7. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

Wykład, zajęcia e-learningowe, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 8:00 - 11:00, Budynek Wydziału Prawa, sala e-learning
co druga niedziela (nieparzyste), 9:45 - 11:15, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala 2060
co druga niedziela (nieparzyste), 8:00 - 9:30, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala 2060
Urszula Zawadzka-Pąk 40/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.