Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nadzór i kontrola w administracji publicznej 370-AN2-2NKP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2018

2. S. Jędrzejewski, Kontrola administracji, Poznań 2000

3. J. Lang, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:

1. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016

2. B. Krupa, Kontrola administracji publicznej. Zakres i procedury, Erida, 2013,

3. A. Sylwestrzak, Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej, 2004

4. A. Melezini, K. Teszner, Krajowa Administracja Skarbowa, Komentarz, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady i instytucje prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) - KA7_WG1,

-zna i rozumie uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) - KA7_WG3,

Sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne.

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

–właściwy dobór źródeł prawa administracyjnego (aktów normatywnych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowoadministracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji - KA7_UW1,

Sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska publicznego podejmując czynności w obszarze administracji publicznej - KA7_KO1

Sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne lub zaliczenie w formie zdalnej polegające na rozwiązaniu testu w czasie rzeczywistym na platformie Blackboard. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Uzyskanie ponad 50% punktów za zadania e-learningowe w ramach wykładu podnosi końcową pozytywną ocenę z zaliczenia przedmiotu o pół stopnia.

Zaliczenie przedmiotu w przypadku udzielenia co najmniej 55 % prawidłowych odpowiedzi z testu.

Zakres tematów:

1. Teoretycznoprawne aspekty kontroli administracji (pojęcie i istota kontroli, pojęcie nadzoru, kontrola a nadzór - relacje) - 2 godz.

2. Rodzaje i kryteria kontroli. Nadzór w administracji rządowej i samorządowej (kryteria i środki nadzoru, organy nadzoru). Zaskarżanie rozstrzygnięć organów nadzoru - 2 godz.

3. Kontrola i nadzór wewnątrz aparatu administracyjnego - 2 godz.

4. Kontrola sprawowana przez parlament - 2 godz.

5. Kontrola sprawowana przez podmioty niezawisłe (NIK, RPO) - 2 godz.

6. Sądowa kontrola administracji -3 godz.

7. Kontrola społeczna (obywatelska) - 2 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala Aula
Krzysztof Teszner 75/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)