Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy i prawo urzędnicze 370-AS1-2PPE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Dubowik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011;

2. J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2009;

3. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2019;

Literatura uzupełniająca:

4. J. Piątkowski, M. K. Kolasiński, A. Kolasiński, Stosunki pracy w administracji publicznej (na tle prawa wspólnotowego), Toruń 2008;

5. M. Stec, Stosunki pracy pracowników samorządowych, Warszawa 2008;

6. H. Szewczyk, Zatrudnienie w służbie cywilnej, Bydgoszcz-Katowice 2006;

7. A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent powinien znać:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej - KA6_WG3; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny

- podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji publicznej - KA6_WK2; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny

Umiejętności: absolwent jest gotów:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:

– właściwy dobór źródeł pranych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa sądowo administracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji - KA6_UW1; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny

Kompetencje: absolwent jest gotów do:

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w administracji publicznej, w tym:

– przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,

– dbałości o dorobek i tradycje zawodu urzędnika, funkcjonariusz publicznego

KA6_KR1; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia ćwiczeń.

Egzamin w formie pisemnej na podstawie omówienia zagadnień podanych z udostępnionej wcześniej listy; uzyskanie ponad 50% punktów za zadania e-learningowe w ramach wykładu podnosi końcową pozytywną ocenę z egzaminu z przedmiotu o pół stopnia.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

- Pojęcie prawa pracy i prawa urzędniczego

- Źródła

a) prawa pracy

b) prawa urzędniczego

- Podstawowe prawa pracownika - prawo swobodnego wyboru pracy, dobrowolność nawiązania stosunku pracy, prawo do ochrony dóbr osobistych

- Ochrona pracownika przed dyskryminacją w zatrudnieniu

- Pojęcie pracownika samorządowego i członka korpusu służby cywilnej

- Prawo do wynagrodzenia pracowników samorządowych i członków korpusu służby cywilnej

- Obowiązek wykonywania poleceń służbowych, zakazy zatrudniania w przypadku pracowników samorządowych i członków korpusu służby cywilnej

- Obowiązek składania oświadczeń majątkowych i poddawania się ocenom przez pracowników samorządowych i członków korpusu służby cywilnej

- Wydanie świadectwa pracy jako obowiązek pracodawcy związany z ustaniem stosunku pracy

- Odpowiedzialność

a) materialna

b) porządkowa

c) dyscyplinarna

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny, zajęcia e-learningowe i konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 314
każdy poniedziałek, 13:15 - 15:30, sala e-learning
Aneta Giedrewicz-Niewińska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.