Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansów publicznych 370-PS5-3PFP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

2) Drwiłło A. (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2018.

3) Wójtowicz W., Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2017.

4) Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa 2017.

5) Ruśkowski E., Salachna J. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawo finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe) - K_W04;

sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08; sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w

ramach określonej dziedziny prawa - K_U01; sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne;

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - K_U03; sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - K_K01; sposób

weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne;

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny; sposób weryfikacji:ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, na które składa się suma punktów zdobytych podczas zajęć realizowanych w formie e-learningu (punkty zdobyte podczas rozwiązywania przedstawionych kazusów i zagadnień problemowych) oraz

kolokwium w formie pytań opisowych.

Skala ocen od 2 do 5.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Finanse publiczne w Konstytucji RP.

2. Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych. Zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych.

3. Sektor finansów publicznych oraz formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych.

4. Zasady gospodarowania środkami publicznymi.

5. Dług publiczny państwa oraz dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego.

6. Planowanie wieloletnie w Polsce: Wieloletni Plan Finansowy Państwa oraz wieloletnia prognoza finansowa.

7. Zasady budżetowe w świetle publicznych planów finansowych: budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz budżetu JST.

8. Ustawa budżetowa: uchwalanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich, wykonywanie budżetu, sprawozdawczość budżetowa.

9. Uchwała budżetowa JST: planowanie budżetu w JST, wykonywanie budżetu i sprawozdawczość budżetowa.

10. Kontrola finansów publicznych: zewnętrzna i wewnętrzna.

11. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:00 - 18:30, sala 216
każdy poniedziałek, 11:45 - 13:15, sala 216
Urszula Zawadzka-Pąk, Ewa Lotko 21/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 17:00 - 18:30, sala 216
każdy poniedziałek, 11:45 - 13:15, sala 216
Urszula Zawadzka-Pąk, Ewa Lotko 20/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala 215
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 215
Ewa Lotko 20/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 215
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 215
Ewa Lotko 20/ szczegóły
5 każdy wtorek, 17:00 - 18:30, sala 313
każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala 213
Ewa Lotko 20/ szczegóły
6 każdy wtorek, 17:15 - 18:45, sala 313
każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala 213
Marcin Tyniewicki 19/ szczegóły
7 każdy poniedziałek, 17:30 - 19:00, sala 214
każdy poniedziałek, 12:15 - 13:45, sala 214
Marcin Tyniewicki 20/ szczegóły
8 każdy poniedziałek, 14:00 - 15:30, sala 214
każdy wtorek, 17:30 - 19:00, sala 314
Marcin Tyniewicki 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)