Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo podatkowe 370-PS5-3PPE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

literatura podstawowa:

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2020

P. Smoleń (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2019

literatura uzupełniająca:

R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2020

Efekty uczenia się:

K_W04 - student ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe)/metoda weryfikacji: kolokwium, zadania realizowane w formie e-learningu

K_W14 - student ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo/metoda weryfikacji: kolokwium, zadania realizowane w formie e-learningu

K_U03 - student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa/metoda weryfikacji: przygotowanie projektu pisma procesowego

K_K03 - student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania/metoda weryfikacji: ćwiczenia praktyczne

K_K07 - student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy/metoda weryfikacji: ćwiczenia praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium obejmuje zakres materiału omówiony w ramach ćwiczeń realizowanych w formie stacjonarnej - test jednokrotnego wyboru (20 pytań).

Oceny:11-12 pkt. - dost., 13-14 pkt. - dost.+; 15-16 pkt. - db; 17-18 pkt. - db+; 19-20 pkt. - bdb

Warunki dopuszczenia do kolokwium (należy spełnić łącznie):

a) uprzednie uzyskanie z testów w e-learningu przynajmniej 24 z możliwych 40 pkt.;

b) obecność na zajęciach (możliwa jedna nieusprawiedliwiona nieobecność).

Nieobecność na zajęciach powinna być odrobiona na dyżurze (odpowiedź ustna z materiału omówionego na ćwiczeniach).

Zakres tematów:

Zajęcia 1. (stacjonarne)

- Zagadnienia organizacyjne: zakres przedmiotu, metody dydaktyczne, przedstawienie podręczników i innych pomocy naukowych, zasady zaliczania zajęć.

- Jak pracować z aktem prawnym z zakresu prawa podatkowego?

- Zakres przedmiotowy Ordynacji podatkowej,

- Podatek - definicja i elementy konstrukcyjne

- Strony stosunku podatkowoprawnego

- Podatnik, płatnik, inkasent i zasady ich odpowiedzialności

Zajęcia 2. (stacjonarne)

- Organy podatkowe i ich właściwość

- „urzędowe” interpretacje prawa podatkowego

- Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe

- Powstawanie zobowiązań podatkowych

- Decyzje ustalające i określające wysokość zobowiązania podatkowego

Zajęcia 3. (stacjonarne)

- Nieefektywne i efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych

- Zapłata podatku

- Pobór podatku przez płatnika i inkasenta

- Potrącenie

- Przeniesienie własności rzeczy lub praw

- Umorzenie

- Przedawnienie

- Zaniechanie poboru

- Zaliczenie nadpłaty

- Zwolnienie z art. 14 m Ordynacji podatkowej

Zajęcia 4 (stacjonarne)

- Oszacowanie

- Terminy płatności

- Zaległość podatkowa

- Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

- Opłata prolongacyjna

Zajęcia 5. (stacjonarne)

- Rodzaje i istota procedur podatkowych

- Pojęcie postępowania podatkowego

- Zasady ogólne postępowania podatkowego

Zajęcia 6. (stacjonarne)

- Podmioty postępowania podatkowego

- Reprezentacja w prawie podatkowym

- Doręczenia

- Wezwania

- Kara porządkowa

Zajęcia 7. (stacjonarne)

- postanowienia

- decyzje

- indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego

Zadanie praktyczne - przygotowanie projektu decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2019 r.

Zajęcia 8. (stacjonarne)

- zwyczajne środki zaskarżenia decyzji

Zadanie praktyczne - przygotowanie projektu odwołania od decyzji podatkowej

Zajęcia 1. (e-learning)

Wykonanie decyzji

a) Wykonalność decyzji podatkowych

b) Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

Proponowane aktywności:

- analiza tekstów źródłowych

- rozwiązanie testu

Zajęcia 2. (e-learning)

- korekta deklaracji,

- podpisywanie deklaracji przez pełnomocników

- rachunki

- odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe

Proponowane aktywności:

- analiza tekstów źródłowych

- rozwiązanie testu

Zajęcia 3. (e-learning)

- Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

- Ulgi i zwolnienia podatkowe a pomoc publiczna

- nadpłata

Odpowiedzialność podatkowa następów prawnych oraz osób trzecich:

a) następstwo prawne w prawie podatkowym

b) odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe

Proponowane aktywności:

- analiza tekstów źródłowych

- rozwiązanie testu

Zajęcia 4 (e-learning)

Unikanie opodatkowania:

a) przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

b) ustalenie treści czynności prawnej

c) postępowanie w przypadku unikania opodatkowania

Proponowane aktywności:

- analiza tekstów źródłowych

- rozwiązanie testu

Zajęcia 5. (e-learning)

Procedury podatkowe:

a) czynności sprawdzające

b) kontrola podatkowa

c) informacje podatkowe

Proponowane aktywności:

- analiza tekstów źródłowych

- rozwiązanie testu

Zajęcia 6. (e-learning)

Wybrane instytucje postępowania podatkowego:

a) metryka sprawy podatkowej

b) protokoły i adnotacje

c) zawieszenie i umorzenie postępowania

d) rozprawa podatkowa

Proponowane aktywności:

- analiza tekstów źródłowych

- rozwiązanie testu

Zajęcia 7. (e-learning)

- dowody w postępowaniu podatkowym

Proponowane aktywności:

- analiza tekstów źródłowych

- rozwiązanie testu

Zajęcia 8. (e-learning)

- nadzwyczajne środki zaskarżenia decyzji

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia oparte są na części realizowanej w formie stacjonarnej w wymiarze 15 godz. oraz e-learningu w wymiarze 15 godz. Część stacjonarna opiera się na analizie aktów normatywnych, z odniesieniem zagadnień teoretycznych do praktyki, w szczególności poprzez stosowanie przepisów prawa podatkowego do konkretnych stanów faktycznych. Celem łatwiejszego opanowania przewidzianego programem materiału, ćwiczenia prowadzone są z pomocą środków multimedialnych, w tym wyświetlanych slajdów.

W części prowadzonej w ramach e-learningu studenci zobowiązani są do zapoznania się z udostępnionymi materiałami źródłowymi, a następnie do udzielenia odpowiedzi na pytania testowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:00 - 11:30, sala 216
Rafał Dowgier, Kacper Trzeszczkowski 24/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 10:00 - 11:30, sala 216
Rafał Dowgier 22/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 215
Grzegorz Liszewski 22/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 215
Rafał Dowgier 22/ szczegóły
5 każdy wtorek, 15:15 - 16:45, sala 313
Grzegorz Liszewski 21/ szczegóły
6 każdy wtorek, 15:30 - 17:00, sala 313
Grzegorz Liszewski 21/ szczegóły
7 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala 314
Grzegorz Liszewski 22/ szczegóły
8 każdy poniedziałek, 8:45 - 10:15, sala 214
Ewelina Bobrus-Nowińska 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.