Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne cz. II (zobowiązania) 370-PS5-3PZO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

Wiedza: Absolwent:

- ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk - K_W01; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań, w tym w ramach e-learningu (rozwiązywanie kazusów lub testy on-line z uwzględnieniem pytań testowych na aplikacje prawnicze), kolokwia pisemne;

zaliczenie ustne lub zaliczenie w formie zdalnej, konsultacje,

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego - K_W03; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań, w tym w ramach e-learningu (rozwiązywanie kazusów lub testy on-line, z uwzględnieniem pytań testowych na aplikacje prawnicze), kolokwia pisemne; zaliczenie ustne lub ocena za aktywność studenta w formie on-line lub zaliczenie w formie zdalnej,

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego - K_W08; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w tym w ramach e-learningu (rozwiązywanie kazusów lub testy on-line z uwzględnieniem pytań testowych na aplikacje prawnicze); kolokwia pisemne, zaliczenie ustne lub zaliczenie w formie zdalnej, konsultacje,

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - K_W09; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w tym w ramach e-learningu (rozwiązywanie kazusów lub testy on-line z uwzględnieniem pytań testowych na aplikacje prawnicze), kolokwia pisemne; zaliczenie ustne lub zaliczenie w formie zdalnej, konsultacje,

Umiejętności: Absolwent:

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy prawa cywilnego do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - K_U05; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, kolokwia pisemne, pisemne zadania, rozwiązywanie kazusów lub testy on-line, zaliczenie ustne lub zaliczenie w formie zdalnej, konsultacje,

- posiada umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł - K_U08; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, analiza rozwiązań kazusów oraz rozwiązań zadań pisemnych, kolokwia pisemne,

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie - K_U09; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, konsultacje, zaliczenie ustne,

Kompetencje społeczne: Absolwent

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu - K_K04; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań, w tym w ramach e-learningu (rozwiązywanie kazusów lub testy on-line z uwzględnieniem pytań testowych na aplikacje prawnicze), kolokwia pisemne, zaliczenie ustne lub zdalne

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 2 godz. nieobecności na zajęciach realizowanych w sali w każdym z semestrów. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż 2 godz. ćwiczeń, jest on zobowiązany do zgłoszenia się na dyżur celem odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach.

Analogicznie odrabiane jest niewykonanie zadań w e-learningu.

Przy ocenie końcowej uwzględniana jest:

a) aktywność na zajęciach realizowanych w sali, a w przypadku zajęć e-learningowych - aktywność studenta w zakresie realizacji stawianych zadań (rozwiązanie kazusów, odpowiedzi na zadania)

b) wyniki z kolokwium (rozwiązywanie kazusów lub testów),

c) wyniki z zaliczenia przeprowadzonego w formie ustnej lub testu na platformie Blackboard.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne. Wprowadzenie do prawa zobowiązań. W szczególności: pojęcie zobowiązania i odpowiedzialności. Świadczenie. Rodzaje świadczeń ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia polegającego na naprawieniu szkody (2 h.)

2. Wielość dłużników i wierzycieli. Zobowiązania podzielne, niepodzielne i solidarne (2 h.)

3. Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej (2 h.)

4. Czyny niedozwolone (12 h)

5. Kolokwium (2 h.)

5. Bezpodstawne wzbogacenie (1 h.)

6. Podstawowe zagadnienia dotyczące umów (3 h.)

Zasada swobody umów. Niemożliwość świadczenia i wyzysk. Umowa przedwstępna i inne umowy zobowiązujące do zawarcia umowy. Dodatkowe zastrzeżenia umowne. Umowy dotyczące osób trzecich.

7. Szczególne zagadnienia związane z zawieraniem umów w obrocie konsumenckim, w tym problematyka klauzul abuzywnych (4 h.)

8. Wykonanie zobowiązań, w tym zobowiązań pieniężnych. Pojęcie, zasady ogólne wykonywania zobowiązań. Odstępstwa od zasady: pacta sunt servanda. Czas, miejsce i sposób wykonywania zobowiązań. Wykonywanie zobowiązań wzajemnych. (4 h.)

9. Odpowiedzialność za naruszenie zobowiązania. Pojęcie, konstrukcja, przesłanki odpowiedzialności ex contractu. Sposoby wygaśnięcia zobowiązań (2 h.)

10. Zmiana wierzyciela lub dłużnika (2 h.)

11. Wybrane zagadnienia części szczegółowej zobowiązań (2 h)

12. Kolokwium (2 h.)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: rozwiązywanie problemów prawnych, w tym w postaci kazusów, wspólna analiza wybranych orzeczeń, praca samodzielna i w grupach, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:15 - 16:45, sala 216
Urszula Drozdowska, Faustyna Jamiołkowska 21/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:15 - 16:45, sala 216
Urszula Drozdowska, Faustyna Jamiołkowska 20/ szczegóły
3 każdy wtorek, 15:45 - 17:15, sala 312
Piotr Konik 20/ szczegóły
4 każdy wtorek, 16:00 - 17:30, sala 311
Piotr Konik 20/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, sala 213
Piotr Konik 20/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, sala 213
Piotr Konik 19/ szczegóły
7 każdy poniedziałek, 14:00 - 15:30, sala 214
Piotr Konik 20/ szczegóły
8 każdy poniedziałek, 10:30 - 12:00, sala 214
Urszula Drozdowska, Faustyna Jamiołkowska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.