Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Prawo policyjne 370-KN1-3SEMDZ
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- zna metody, techniki i narzędzia badań społecznych – K_W11; sposób weryfikacji: przedkładanie w wyznaczonych terminach

poszczególnych rozdziałów pracy licencjackiej, złożenie w wymaganym terminie pracy licencjackiej

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej – K_W14; sposób weryfikacji: przedkładanie w

wyznaczonych terminach poszczególnych rozdziałów pracy licencjackiej, złożenie w wymaganym terminie pracy licencjackiej

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- posiada umiejętności krytycznej oceny treści zawartych w źródłach informacji – K_U05; sposób weryfikacji: przedkładanie w

wyznaczonych terminach poszczególnych rozdziałów pracy licencjackiej, złożenie w wymaganym terminie pracy licencjackiej

- ma umiejętność diagnozowania i interpretowania zjawisk społecznych pod względem prawnym, etycznym, socjologicznym - K_U09;

sposób weryfikacji: przedkładanie w wyznaczonych terminach poszczególnych rozdziałów pracy licencjackiej, złożenie w wymaganym

terminie pracy licencjackiej

- potrafi stawiać problemy badawcze i z wykorzystaniem odpowiednich metod je rozwiązywać - K_U10; sposób weryfikacji: przedkładanie

w wyznaczonych terminach poszczególnych rozdziałów pracy licencjackiej, złożenie w wymaganym terminie pracy licencjackiej

- potrafi zredagować opracowanie pisemne oraz przygotować wystąpienie ustne z zakresu wiktymologii - K_U15; sposób weryfikacji:

przedkładanie w wyznaczonych terminach poszczególnych rozdziałów pracy licencjackiej, złożenie w wymaganym terminie pracy

licencjackiej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K_K02; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć

- potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie – K_K06; sposób weryfikacji:

obserwacja ciągła podczas zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja ciągła podczas zajęć w sali lub prowadzonych z udziałem e-learningu oraz w sposób zdalny w czasie rzeczywistym, regularne przedstawianie postępów nad pracą licencjacką (terminy złożenia poszczególnych rozdziałów pracy: wstęp do 15.11.2020; rozdział I - do 15.12.2020; rozdział II - do 31.01.2021; rozdział III - do 15.03.2021; rozdział IV i kolejne do 15.04.2021), złożenie promotorowi całej pracy licencjackiej do 01.05.2021.

Warunkiem zaliczenia seminarium jest regularna obecność na zajęciach w sali lub prowadzonych w sposób zdalny w czasie rzeczywistym oraz złożenie w terminie pracy licencjackiej. Dopuszczalna jest nieobecność na czterech zajęciach - po dwa w każdym semestrze.

Zaliczenie na ocenę w skali od 2,0 do 5,0.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do tematyki seminarium. Zapoznanie z wymaganiami warunkującymi uzyskanie zaliczenia - 2 godz.

2. Przypomnienie metod badawczych stosowanych w naukach prawnych - e-learning 2 godz.

3. Przypomnienie i pogłębienie wskazówek metodycznych związanych z konstrukcją i redakcją pracy licencjackiej - 4 godz., w tym - e-learning 2 godz.

4. Prezentacja przez studentów tematów prac licencjackich i dyskusja nad nimi - 8 godz., w tym - e-learning 4 godz.

5. Prezentacja przez studentów kolejnych rozdziałów przygotowywanych prac licencjackich - 16 godz., w tym e-learning 8 godz.

Metody dydaktyczne:

Konsultacje prowadzone w grupie lub – w zależności od postępów prac studentów – indywidualnie, w tym z udziałem e-learningu oraz w sposób zdalny w czasie rzeczywistym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 11:00 - 13:00, sala 220
Dariusz Kużelewski 15/ szczegóły
2 co druga niedziela (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 220
Dariusz Kużelewski 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.