Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo podatkowe 370-PN5-3PPE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Rok akad. 2020/2021

literatura podstawowa:

P. Smoleń (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2019

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2019

literatura uzupełniająca:

R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2019

Efekty uczenia się:

Wiedza

1.Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe) - K_W04

2. Student zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin praw - K_W08

3. Student ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo - K_W14

Umiejętności

1. Student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - K_U03

Kompetencje społeczne

1.Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K03

2. Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - K_K07

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta: Egzamin pisemny z przedmiotu obejmujący weryfikację zakładanych efektów uczenia się, przeprowadzany w formie testu (jednokrotnego wyboru) zawierającego pytania zamknięte oraz otwarte, służącego sprawdzeniu wiedzy, umiejętności. Warunkiem podejścia do testu jest uzyskanie przynajmniej 50 z możliwych 60 pkt z testów rozwiązywanych w ramach e-learningu.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest realizowany jest w 50% w formie stacjonarnej i 50% w formie e-learningu. Warunkiem podejścia do egzaminu końcowego jest uprzednie uzyskanie z testów do rozwiązania w ramach e-learningu (które weryfikują wiedzę przewidzianą w ramach dwunastu modułów) przynajmniej 50 z możliwych 60 pkt.

Egzamin pisemny ma formę testu składającego się z 20 pytań [do uzyskania oceny pozytywnej wymagane jest uzyskanie 11 punktów]. Materiał na egzamin obejmuje zagadnienia omawiane na wykładzie oraz przedstawione w e-learningu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 17:30 - 20:30, sala 313
Ewelina Bobrus-Nowińska 37/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.