Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo o notariacie 370-PN5-5PSPNB
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Oleszko, Prawo o notariacie, Kluczbork – Lublin 2008.

Literatura uzupełniająca:

A. Oleszko, Prawo o notariacie. Komentarz, Warszawa 2016.

A. Oleszko, Akty notarialne. Komentarz, Warszawa 2015.

A. Oleszko, Notariat w systemie wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2015.

A. Oleszko, Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza, Warszawa 2015.

E. Janeczko, Wzory aktów notarialnych, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent:

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - sposób weryfikacji: obserwacja podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - sposób weryfikacji: obserwacja podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

Umiejętności - absolwent:

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - sposób weryfikacji: obserwacja podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

K_U05 - sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - sposób weryfikacji: obserwacja podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

Kompetencje społeczne - absolwent:

K_K06 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - sposób weryfikacji: "obserwacja podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Podstawową formą zaliczenia przedmiotu jest egzamin pisemny w formie testu składającego się z 20 pytań wielokrotnego wyboru.

Skala ocen:

0 - 10 - ndst

11 - 13 - dst

14 - dst+

15 - 17 - db

18 - db+

19 - 20 - bdb

Aktywny udział w zajęciach może podnieść ocenę końcową z zaliczenia o maks. 0.5 stopnia.

Poprawne wykonanie co najmniej 75 % zadań e-learningowych w ramach wykładów podnosi pozytywną ocenę końcową o 0,5 stopnia.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Przedstawienie programu i cele wykładów.

2. Pojęcie, geneza, rozwój i funkcje notariatu.

3. Status notariusza w świetle prawa europejskiego.

4. Pozycja prawno - ustrojowa notariusza, zagadnienia organizacyjno – prawne.

5. Czynności notarialne.

6. Znaczenie i charakter dokumentów notarialnych.

7. Obowiązki i prawa notariusza.

8. Dopuszczalne formy promocji świadczonych usług.

9. Odpowiedzialność cywilna, karna, dyscyplinarna notariusza.

10. Kodeks etyki zawodowej notariusza, tajemnica zawodowa.

11. Rodzaje czynności notarialnych dokonywanych przez notariusza oraz ich charakterystyka.

12. Rejestry notarialne.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersacyjna, praca w grupach, dyskusja, zajęcia e-learningowe, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 11:30 - 13:45, sala 313
Katarzyna Jarnutowska 24/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.