Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium - Prawo i postępowanie administracyjne 370-PS5-4PROPPA
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 26
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000

S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

B. Wierzbicki, (red.). Praca magisterska – od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa, sposób weryfikacji: sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny.

K_W12 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych, sposób weryfikacji: sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny.

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami, sposób weryfikacji: sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny.

Umiejętności:

K_U04 - Rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych, sposób weryfikacji: sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny.

K_U06 - Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych, sposób weryfikacji: sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny.

K_U07 - Potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych, sposób weryfikacji: sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny.

K_U09 - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie, sposób weryfikacji: sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny.

Kompetencje społeczne:

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, sposób weryfikacji: sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia seminariów jest posiadanie przez studenta nie więcej niż jednej nieobecności. Wszystkie nieobecności powyżej jednej w semestrze powinny zostać zaliczone w czasie konsultacji w formie odpowiedzi ustnej z zakresu materiału, który został opracowany na zajęciach. Odrobienie zaległości powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustąpienia przyczyny nieobecności.

Zaliczenie na ocenę po uzasadnieniu wyboru tematu pracy magisterskiej i przedstawieniu problemu naukowego w formie odpowiedzi ustnej lub w formie pisemnej lub ocena na podstawie przesłanego referatu/eseju drogą elektroniczną.

Zakres tematów:

1. Omówienie celów i efektów pracy magisterskiej.

2. Zagadnienia prawa autorskiego.

3. Zasady przygotowania pracy magisterskiej: konstrukcja pracy magisterskiej wraz z jej aspektami formalnymi.

4. Metodyka badawcza stosowana w pracach magisterskich z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

Metody dydaktyczne:

Warsztaty grupowe, konsultacje, e-learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala zdalnie
Dariusz Kijowski 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.