Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rolne 370-PS5-4ROL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wskazana w części A sylabusa.

Efekty uczenia się:

Absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu cywilnego i administracyjnego w wymiarze odnoszącym się do regulacji stosunków prawnych w rolnictwie. K_W03 - sposób weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne

Absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawa publicznego w zakresie odnoszącym się do regulacji stosunków prawnych w rolnictwie. K_W04 - - sposób weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne

Absolwent potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia norm regulujących stosunki prawne w rolnictwie oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa rolnego. K_U01 - - sposób weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne

Absolwent umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rolnego K_U03 - sposób weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne

Absolwent, widząc zmienność i dynamiczność regulacji prawa rolnego, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01 - sposób weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach. W razie nieobecności na 2 lub większej ilości zajęć, należy zaliczyć na dyżurze treści omawiane na zajęciach, na których student nie był obecny. Student ma obowiązek s zaliczyć nieobecność w terminie 2 tygodni od ustania przyczyny nieobecności na zajęciach. Analogicznie odrabiane jest niewykonanie zadań w e-learningu.

Zaliczenie ćwiczeń ma formę pisemną i polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania opisowe oraz rozwiązaniu kazusu. Na ocenę ma również wpływ aktywność studenta na zajęciach (3 pkt do uzyskania w ramach zajęć prowadzonych stacjonarnie i 7 pkt w formie e-learningu). Student może poprawić ocenę (określoną na podstawie napisanych kolokwiów oraz liczby punktów za aktywność) w drodze odpowiedzi ustnej (3 pytania z zakresu zagadnień omawianych na zajęciach). W ten sam sposób może uzyskać zaliczenie ćwiczeń maksymalnie na ocenę dostateczną osoba, która nie uzyskała zaliczenia sumując wyniki aktywności na zajęciach, odpowiedzi na pytania opisowe i rozwiązania kazusu.

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia prawa rolnego na gruncie kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych: nieruchomość rolna, gospodarstwo rolne, odpowiedzialność nabywcy gospodarstwa za długi związane z jego prowadzeniem.

Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (I) – zagadnienia ogólne, zgoda na nabycie nieruchomości rolnej wydawana przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (II) – prawo pierwokupu przysługujące KOWR oraz dzierżawcy nieruchomości rolnej, prawo nabycia przysługujące KOWR.

Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (III) – obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej oraz sankcje za naruszenie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zasiedzenie nieruchomości rolnej a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.

Prawo pierwokupu współwłaścicieli nieruchomości rolnej (art. 166 k.c.); zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego.

Dziedziczenie gospodarstw rolnych.

Dzierżawa gruntów rolnych.

Podatek rolny (I) – konstrukcja prawna, przedmiot i podstawa opodatkowania w podatku rolnym.

Podatek rolny (II) – podmiot, na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku rolnym, ulgi i zwolnienia w podatku rolnym.

Ubezpieczenie społeczne rolników (I) – uwagi ogólne, definicje ustawowe, ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

Ubezpieczenie społeczne rolników (II) – ubezpieczenie emerytalno -rentowe, zasady obliczania wysokości emerytury i renty rolniczej, zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej a wysokość świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

Umowa o pomocy przy zbiorach.

Umowa z następcą.

Umowa kontraktacji.

Status Krajowego Ośrodka Wsparci Rolnictwa jako powiernika Skarbu Państwa; gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; problematyka zakazu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Ochrona gruntów rolnych.

Scalanie i wymiana gruntów rolnych.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, dyskusja w grupach, rozwiązywanie kazusów, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 313
Rafał Michałowski 20/ szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 313
Rafał Michałowski 21/ szczegóły
3 każda środa, 13:30 - 15:00, sala 314
Rafał Michałowski 22/ szczegóły
4 każda środa, 13:30 - 15:00, sala 314
Rafał Michałowski 22/ szczegóły
5 każda środa, 8:30 - 10:00, sala 312
Rafał Michałowski 19/ szczegóły
6 każda środa, 8:30 - 10:00, sala 312
Karol Skrodzki 20/ szczegóły
7 każda środa, 14:00 - 15:30, sala 311
Karol Skrodzki 20/ szczegóły
8 każda środa, 14:00 - 15:30, sala 311
Karol Skrodzki 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)