Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Prawo własności intelektualnej, mediów, reklamy i internetu - 4 rok 370-PS5-4SEMXPWI
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 28
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa,

K_W12 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych,

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami ,

K_U04 - Rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych,

K_U06 - Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych,

K_U07 - Potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych ,

K_U09 - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie,

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Ocena zebranego przez studenta materiału źródłowego w postaci aktów prawnych, orzecznictwa sądowego oraz literatury przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Określenie tematu i struktury pracy w formie zdalnej. Zebranie materiału źródłowego w postaci aktów prawnych, orzecznictwa sądowego oraz literatury przedmiotu. Wskazanie zasadniczego celu pracy, zadań szczegółowych postawionych pracy oraz problemów prawnych wymagających rozstrzygnięcia.

Zakres tematów:

Celem proseminarium jest przygotowanie do napisania pracy naukowej odpowiadającej standardom pracy magisterskiej oraz do jej obrony i złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego. Seminarium magisterskie obejmuje w szczególności:

- standardy (i wymogi formalne) przygotowywania tekstów naukowych;

- standardy (i wymogi formalne) przygotowywania prac magisterskich;

- sprawozdawanie (w formie wystąpień i prezentacji indywidualnych) z postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej oraz kluczowych problemów w tym zakresie;

- omówienie i dyskusję nad nowymi lub kontrowersyjnymi rozwiązaniami prawnymi z zakresu przedsiębiorczości;

- omówienie zagadnień egzaminacyjnych z zakresu egzaminu magisterskiego;

- próbną obronę oraz dyskusję nad przebiegiem egzaminu magisterskiego.

Metody dydaktyczne:

Zastosowanie metody konwersatoryjnej z elementami dyskusji moderowanej na zadane tematy oraz metody empirycznej badania orzecznictwa sądowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Sieńczyło-Chlabicz 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.