Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria prawa i demokracji 370-PS5-5TPD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 26
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Chmielarz, Funkcja prawna konstytucji na przykładzie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011

2. M. Florczak-Wątor, Komentarz do art. 4, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016, s. 257-264; 270-277.

3. D. Held, Modele demokracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010 (rozdziały 1, 3,5,7,9)

4. A. Jamróz, Od państwa liberalno-demokratycznego do demokratycznego państwa prawa. Próba syntezy, [w:] A. Jamróz (red. nauk.), L. Jamróz (red. nauk.), Prawa jednostki w demokratycznym państwie prawa, Temida 2, Białystok 2016

5. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Wyd. 4, Warszawa 2005 (część druga i czwarta)

6. P. Tuleja, Komentarz do art. 7 i art. 8, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016

7. R Wonicki, Spór o demokratyczne państwo prawa. Teoria Jürgena Habermasa wobec liberalnej, republikańskiej i socjalnej wizji państwa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, część II.

8. S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995

Literatura dodatkowa:

1. Z. Kmieciak, O pojęciu rządów prawa, „Państwo i Prawo” 9/2016

2. M. Granat, Od klasycznego przedstawicielstwa do demokracji konstytucyjnej (ewolucja prawa i doktryny we Francji), Lublin 1994 (punkty: 1.1; 1.2.; 3.1.)

3. M. Granat, Legitymizacja sądu konstytucyjnego na gruncie czystej teorii prawa Hansa Kelsena, Przegląd Sejmowy 1999, nr 4

4. G. Sartori, Teoria demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994 (wybrane rozdziały)

5. S. Oliwniak, Jürgen Habermas o kryzysie uprawomocnienia we współczesnych społeczeństwach demokratycznych, [w:] A. Jamróz, S. Bożyk (red. nauk.), Z zagadnień współczesnych społeczeństw demokratycznych, Białystok 2006

6. J. Scott, Władza, Warszawa 2006 (rozdział 1)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W02 ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (prawoznawstwo, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie)/kolokwium pisemne, aktywność w ramach e-learningu, lub test przeprowadzany zdalnie.

K_W06 zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa/kolokwium pisemne, aktywność w ramach e-learningu, lub test przeprowadzany zdalnie.

Umiejętności:

K_U03 umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa/kolokwium pisemne, aktywność w ramach e-learningu, lub test przeprowadzany zdalnie.

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych/kolokwium pisemne, aktywność w ramach e-learningu, lub test przeprowadzany zdalnie.

Kompetencje społeczne:

K_K05 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swej działalności/kolokwium pisemne, aktywność w ramach e-learningu, lub test przeprowadzany zdalnie.

K_K06 potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny/kolokwium pisemne, aktywność w ramach e-learningu, lub test przeprowadzany zdalnie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: kolokwium (test zamknięty jednokrotnego wyboru przeprowadzony na platformie Blackboard: 20 pytań, czas: 30 minut, maksymalnie 20 pkt) oraz ocena aktywności w ramach zajęć prowadzonych w formie e-learningu (maksymalnie 10 pkt).

Ilość uzyskanych punktów i oceny:

0 – 14 pkt ocena 2

15 – 18 pkt ocena 3

19 – 21 pkt ocena 3+

22 – 24 pkt ocena 4

25 - 27 pkt ocena 4+

28 - 30 pkt ocena 5

Zakres tematów:

Czym jest demokracja liberalna? Kontekst historyczny i współczesność. Kryzys czy śmierć demokracji liberalnej? 2 godz.

Demokracja antyczna a demokracja liberalna (e-learning)

Demokracja jako rządy ludu/Narodu. Idea reprezentacji. Suwerenność ludu/Narodu. Idea republikanizmu. 2 godz.

Proceduralne i normatywne koncepcje demokracji.(e-learning)

Idea konstytucjonalizmu. Konstytucja jako akt o najwyższej mocy prawnej. Normatywność konstytucji. Bezpośrednie stosowanie konstytucji. Demokracja konstytucyjna 2 godz.

Pozytywistyczna i niepozytywistyczne koncepcje państwa prawa. Rechtsstaat. Rule of law. (e-learning)

Modele państwa prawnego: liberalny, republikański, socjalny. 2 godz.

Zasada legalizmu a domniemanie wolności jednostki. (e-learning)

Granice polityczności. Pojęcie i koncepcje władzy. 2 godz.

Legitymizacja władzy. Kryzys legitymizacji władzy. (e-learning)

Demokracja plebiscytarna. Demokracja nieliberalna. Demokratura (demokracja autorytarna). Przyczyny i konsekwencje kryzysu demokracji liberalnej. Populizm, wojna informacyjna (fake news, junk news). 2 godz.

Rola społeczeństwa obywatelskiego i partii politycznych we współczesnym państwie demokratycznym. (e-learning)

Zaliczenie: kolokwium pisemne, 2 godz.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, prezentacje, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomir Oliwniak 23/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomir Oliwniak 23/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomir Oliwniak 23/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomir Oliwniak 21/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomir Oliwniak 22/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomir Oliwniak 20/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomir Oliwniak 20/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomir Oliwniak 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)