Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne cz. III (prawo spadkowe, rodzinne) 370-PS5-5PSR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 28
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Prawo spadkowe

Literatura podstawowa (podręczniki):

1. A. Doliwa, Prawo spadkowe, Warszawa 2013

2. E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2020

3. J. S. Piątowski, B. Kordasiewicz, Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2011

4. P. Księżak, Prawo spadkowe, Warszawa 2017

5. B. Kordasiewicz (red.), System Prawa Prywatnego, T. 10, Prawo spadkowe, Warszawa 2009

Literatura dodatkowa:

1. W. Borysiak, Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona, Warszawa 2013

2. E. Skowrońska-Bocian, Testament w prawie polskim, Warszawa 2004

3. P. Księżak, Zachowek w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2012

4. M. Załucki, Videotestament. Prawo spadkowe wobec nowych technologii, Warszawa 2018

5. M. Załucki (red.), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz, Warszawa 2018

6. M. Załucki (red.), Egzekucja z majątku spadkowego. Ograniczona i nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe, Warszawa 2016

7. M. Załucki, Wydziedziczenie w prawie polskim na tle porównawczym, Warszawa 2010

8. M. Rzewuski, Transmisja spadku, Warszawa 2016

9. A. Moszyńska, Geneza prawa spadkowego w polskim kodeksie cywilnym z 1964 r., Toruń 2019

Literatura uzupełniająca:

1. J. Biernat, P. Cybula, Prawo spadkowe. Pytania, kazusy, tablice, Warszawa 2003

2. J. Bieluk, Rozliczenia związane ze spadkiem. Powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych, Warszawa 2020

3. M. Załucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2020

Prawo rodzinne

A. Bieliński, Prawo rodzinne, Beck, 2019,

J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2019.

J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2016.

K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2016.

Komentarz do kodeksu rodzinnego pod red. K. Osajdy, K. Pietrzykowskiego. Legalis 2020

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego – K_W03 – sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, egzamin ustny lub pisemny;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego-– K_W08 - sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, egzamin ustny lub pisemny;

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych – K_W10 - sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, egzamin ustny lub pisemny.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa cywilnego – K_U01 - sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, egzamin ustny lub pisemny;

-sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - K_U05 - sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, egzamin ustny lub pisemny.

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - K_U06 - sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, egzamin ustny lub pisemny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K03 - sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, egzamin ustny lub pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – egzamin pisemny (pytania opisowe) lub ustny, testy/zadania z zajęć w formie e-learningu.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Charakterystyka prawa spadkowego jako działu prawa cywilnego (Pojęcie i funkcje prawa spadkowego; Zasady prawa spadkowego; Źródła w tym konstytucyjne podstawy polskiego prawa spadkowego; reguły prawa intertemporalnego w zakresie stosunków spadkowych; Postępowanie spadkowe; Podatek spadkowy - wzmianka)

2. Ogólna charakterystyka dziedziczenia. Dziedziczenie ustawowe (Pojęcie dziedziczenia; Spadek; Powołanie do spadku; Otwarcie i nabycie spadku; Zdolność do dziedziczenia; Nie-godność dziedziczenia; Charakterystyka i znaczenie dziedziczenia ustawowego; Spadkobiercy ustawowi; Dziedziczenie ustawowe gospodarstw rolnych).

3. Dziedziczenie testamentowe (Swoboda testowania i jej ograniczenia; Testament - pojęcie, formy i treść, zdolność testowania, testamenty zwykłe, testamenty szczególne, nieważność testamentu, odwołanie testamentu, ogłoszenie testamentu, wykładnia testamentu, treść testamentu - ustanowienie spadkobiercy, testament negatywny, zapis zwykły, zapis windykacyjny, polecenie, wykonawca testamentu)

4. Zachowek. Nabycie spadku przez spadkobiercę (Prawo do zachowku; Okoliczności wyłączające prawo do zachowku; Wysokość zachowku; Podmioty zobowiązane do wypłacenia zachowku; Odpowiedzialność uprawnionego do zachowku; Przedawnienie roszczenia o zachowek; Przyjęcie i odrzucenie spadku; Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy; Ochrona spadkobiercy)

5. Odpowiedzialność za długi spadkowe (Zakres odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe; Odpowiedzialność za długi spadkowe współspadkobierców i osób, na rzecz których spadkodawca uczynił zapis windykacyjny; Odpowiedzialność za długi spadkowe związane z prowadzeniem

gospodarstwa rolnego)

6. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku (Charakter prawny i konstrukcja wspólności majątku spadkowego; Rozporządzanie udziałem w przedmiocie należącym do spadku; Pojęcie, przedmiot i skutki działu spadku; Tryby i sposoby działu spadku; Umowny dział spadku; Sądowy dział spadku; Zaliczanie darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę spadkową)

7. Umowy dotyczące spadku (Umowy o spadek - uwagi ogólne; Umowy o spadek a testament wspólny; Zakaz umowy o spadek po osobie żyjącej; Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia; Umowa o zbycie spadku)

8. Małżeństwo (przesłanki, skutki, separacja, rozwód)

9. Pokrewieństwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi,

kontakty z dzieckiem, uprowadzenie dziecka)

10. Adopcja (przesłanki, rodzaje, skutki)

11. Alimentacja (przesłanki, krąg uprawnionych)

12. Tymczasowe, zastępcze formy pieczy nad dzieckiem

13. Opieka i kuratela

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny, wykład zdalny w czasie rzeczywistym (16 godz.), zadania e-learningowe (6 modułów), konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala zdalnie
Adam Doliwa, Katarzyna Bagan-Kurluta 174/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.