Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sporządzanie wniosków grantowych 370-PS5-5MPG
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tkaczyński J., W., Świstak M., Sztorc E., „Projekty europejskie”, Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011;

2. A. Szymańska, Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007-2013, Warszawa 2008;

3. A. Szymańska, Fundusze Unijne i Europejskie 2007-2013, czyli jak nie oszaleć w drodze po środki pomocowe z UE, Gliwice 2006;

4. R. Poździk, Ocena i wybór projektów do dofinansowania z EFRR, EFS i FS, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1.Tkaczyński J., W., Willa R., Świstak M., „Leksykon funduszy Unii Europejskiej”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009;

2. B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski, Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020. Tom II. Problemy i przykłady realizacji polityki spójności w polskich regionach i instytucjach, Lublin 2012;

3. Szymańska A., „Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm”, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2008;

4. Świerszcz K., „Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie”, Wydawnictwo: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ALTA 2, Wrocław 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

K_W14 ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

K_U03 umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia konwersatorium jest nieprzekroczenie limitu jednej nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż jednych zajęć, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze lub pisemną drogą mailową z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Zaliczenie na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz projektu końcowego przygotowanego przez studentów według wskazówek podanych przez prowadzącego.

Ocena zależna od poziomu przedstawionego projektu końcowego. Skala ocen od 2 do 5.

Aktywny udział w zajęciach oraz praca w grupach może podnieść ocenę końcową z zaliczenia o maksymalnie 0,5 stopnia.

Zakres tematów:

1. Możliwości pozyskiwania grantu, pojęcie projektu, proces aplikowania o grant

2. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (opis problemu)

3. Formułowanie celów projektu

4. Opis grup docelowych

5. Opis działań/zadań w projekcie

6. Produkty i rezultaty projektu, i polityki horyzontalne

7. Podstawowe zasady tworzenia harmonogramu i budżetu projektu

8. Analiza ryzyk projektu

9. Promocja projektu

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna,

prezentacje multimedialne, metoda projektów, metoda przypadków, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:00 - 16:15, sala zdalnie
Wioleta Hryniewicka-Filipkowska 44/45 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.