Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady ustroju politycznego państwa 370-AS2-1ZUP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu zasady i instytucje prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego (KA7_WG1); sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publiczne (KA7_WK1); sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: – przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi (KA7_UW3); sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne

- współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach (KA7_UO2); sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego podejmując czynności w obszarze administracji publicznej (KA7_KO2); sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 2 godz. nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż 2 godz. ćwiczeń, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach. Odrabianie nieobecności dotyczy także niewykonanych zadań w e-learningu.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem pisemnym.

Skala ocen od 2 do 5. Forma: test jednokrotnego wyboru odnoszący się do zagadnień omawianych podczas zajęć oraz w e-learningu. Test składa się z 30 pytań, za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt.

16-18 pkt - dst,

19-20 pkt - dst plus,

22-24 pkt - db

25-27 pkt - db plus

28-30 pkt - bdb.

Aktywny udział w ćwiczeniach oraz praca w grupach może podnieść ocenę końcową z zaliczenia o max. 1 stopień.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu platformy Blackboard lub środków komunikacji elektronicznej, również w formie testu.

Zakres tematów:

1. Zasada suwerenności narodu

2. Zasada pluralizmu politycznego i zasada społeczeństwa obywatelskiego. Instytucjonalizacja partii politycznych

3. Zasada dobra wspólnego i republikańskiej formy państwa

4. Zasada demokratycznego państwa prawnego

5. Podstawowe systemy rządów: system prezydencki, system parlamentarno - gabinetowy, systemy mieszane, system rządów zgromadzenia

6. Zasada zracjonalizowanego parlamentarno-gabinetowego systemu rządów na tle systemu konstytucyjnych organów państwowych w RP

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, praca w grupach, konsultacje, wykorzystanie narzędzi multimedialnych - prezentacje multimedialne, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:30 - 17:00, sala 214
każdy czwartek, 8:15 - 9:45, sala e-learning
Kamila Bezubik 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.