Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia 370-PS5-1FIL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej I. Literatura podstawowa:

1. A j d u k i e w i c z Kazimierz, Zagadnienia i kierunki filozofii: teoria poznania, metafizyka, Wydaw. Antyk, Kęty 2003.

2. J. B o c h e ń s k i, Zarys historii filozofii, Philed, Kraków 1993.

3. P o p k i n Richard H., S t r o l l A., Filozofia: najpopularniejszy na świecie podręcznik filozofii dla niefilozofów, Zysk i S-ka Wydaw., Poznań 1996.

4. S z y s z k o w s k a Maria, Dzieje filozofii, Białystok 2009.

5. S z y s z k o w s k a Maria, Filozofia w Europie, Temida 2 , Białystok 1998.

6. R u s s e l l Bertrand, Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, przeł. Tadeusz Baszniak, Adam Lipszyc i Michał Szczubiałka, Warszawa 2000.

7. T a t a r k i e w i c z Władysław, Historia filozofii, T. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1997.

8. T a t a r k i e w i c z Władysław, Historia filozofii, T. 2: Filozofia nowożytna do roku 1830, Wydaw. Naukowe PWN , Warszawa 1997.

9. T a t a r k i e w i c z Władysław, Historia filozofii, T. 3: Filozofia XIX wieku i współczesna, Wydaw. Naukowe PWN , Warszawa 1997.

10. Mała encyklopedia filozofii. Pojęcia, problemy, kierunki, szkoły, S. Jedynak (red.), Bydgoszcz 1996.

II. Literatura uzupełniająca:

1. C a c k o w s k i Zdzisław, Główne zagadnienia i kierunki filozofii, Książka i Wiedza, Warszawa1977.

2. C a c k o w s k i Zdzisław, Zasadnicze zagadnienia filozofii, Książka i Wiedza, Warszawa1989.

3. H e m p o l i ń s k i Michał, Filozofia współczesna: wprowadzenie do zagadnień i kierunków, [T.].1, Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa 1989.

4. M i ś Andrzej, Filozofia współczesna: główne nurty, Wydaw. Naukowe Scholar, Warszawa 2000.

5. O l s z e w s k i H., Słownik twórców idei, Poznań 2001.

6. R u s s e l l Bertrand, Problemy filozofii, przeł. Wojciech Sady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

7. S o l o m o n Robert C., Kathleen M. H i g g i n s, Krótka historia filozofii, przeł. [z ang.] Natalia Szczucka-Kubisz, Prószyński i S-ka , Warszawa 1997.

8. S t ę p i e ń Antoni Bazyli, Wstęp do filozofii, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001.

9. S t o k e s P., 100 największych filozofów, tłum. J. Korpanty, Warszawa 2007.

10. S z a h a j Andrzej, J a k u b o w s k i Marek N., Filozofia polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

11. V a r d y Peter, G r o s c h Paul, Etyka. Poglądy i problemy, przeł. Jerzy Łoziński, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1995.

12. V o g t Matthias, Historia filozofii dla wszystkich, przeł. M. Skalska, Warszawa 2007.

III. Teksty źródłowe:

1. D. L a e r t i o s, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. Irena Krońska, Kazimierz Leśniak, Witold Olszewski, Warszawa 1988 (fragmenty).

2. P l a t o n, Obrona Sokratesa, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1992.

3. S e n e k a, Myśli, tłum. S. Stabryła, Kraków 2003 (fragmenty).

4. M. A u r e l i u s z, Rozmyślania, tłum. M. Reiter, Warszawa 1988 (fragmenty).

5. Św. A u g u s t y n, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków 1998 (fragmenty).

6. Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, tłum. Edwin Jędrkiewicz, Warszawa 2001.

7. K a r t e z j u s z, Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach, tłum. Tadeusz Żeleński-Boy, Kęty 2002.

8.T. H o b b e s, Lewiatan, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1954 (fragmenty).

9. G. B e r k e l e y, Traktat o zasadach poznania, tłum. J. Leszczyński, Warszawa 1956 (fragmenty).

10. B. P a s c a l, Myśli, tłum. Tadeusz Żeleński-Boy, Warszawa 1972 (fragmenty).

11. D. H u m e, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, Warszawa 1977 (fragmenty).

12. J. J. R o u s s e a u, Traktat o naukach i sztukach, [w:] Trzy rozprawy z filozofii społecznej, tłum. H. Elzenberg, Warszawa 1956.

13. I. K a n t, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Kęty 2001.

14. G. W. F. H e g e l, Fenomenologia ducha, tłum. A. Landman, Warszawa 1963 (fragmenty).

15. S. K i e r k e g a a r d, Albo-Albo, tłum. A. Buchner, Warszawa 1976 (fragmenty).

16. K. M a r k s, Tezy o Feuerbachu, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3, Warszawa 1961.

17. F. N i e t z s c h e, Poza dobrem i złem, tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa 1990.

18. E. F r o m m, Ucieczka od wolności, tłum. O. i A. Ziemilscy, Warszawa 1970 (fragmenty).

19. K. R. P o p p e r, Wiedza a zagadnienia ciała i umysłu, tłum. T. Basznia, Warszawa 1998 (fragmenty).

20. L. K o ł a k o w s k i, Horror metaphysicus, Warszawa 1990 (fragmenty).

21. W. T a t a r k i e w i c z, O szczęściu, Warszawa 1990.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk - KA7_WG1 (forma weryfikacji ustna lub pisemna), ma pogłębioną wiedzę z zakresu filozofii - KA7_WG2 (forma weryfikacji ustna lub pisemna).

Umiejętności: absolwent wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie, potrafi wskazać możliwe rozwiązania z zachowaniem norm etycznych - KA7_UW4 (forma weryfikacji ustna lub pisemna), dostrzega związki między zjawiskami prawnymi a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - KA7_UU2 (forma weryfikacji ustna lub pisemna).

Kompetencje społeczne - absolwent rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - KA7_KO1 (forma weryfikacji ustna lub pisemna), potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2 (forma weryfikacji ustna lub pisemna).

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: I termin: test, możliwość pisania pracy semestralnej na wybrany temat; II termin: egzamin ustny

Zakres tematów:

Wykłady

1) Etapy rozwoju filozofii starożytnej

2) Definicje etyki – klasyczne teorie etyczne

3) Filozofia moralna Sokratesa a doktryna sofistyczna

4) Platoński absolutyzm

5) Założenia filozofii Arystotelesa – metafizyka, etyka i logika

6) Filozofia hellenistyczna – cynicy, epikurejczycy i stoicy

7) Filozofia chrześcijańska – scholastyka

8) Chrześcijański platonizm – Św. Augustyna i chrześcijański arystotelizm Św. Tomasza z Akwinu

9) Klasyczne zagadnienia teorii poznania: definicje prawdy, źródła poznania, problem granic poznania

10) Filozofia renesansu - nowożytny przewrót w nauce

11) Wielcy racjonaliści: Kartezjusz, Spinoza, Leibniz

12) Nowy empiryzm: Locke, Berkeley, Hume

13) Systemy etyki nowożytnej

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacje multimedialne i konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala zdalnie
Wioletta Kowalska 188/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.