Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawoznawstwo 370-PS5-1PWO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wskazana w cz. A sylabusa.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - KA7_WK2 - sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny,

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych - KA7_WK5 - sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny.

Umiejętności, absolwent:

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - KA7_UU2 - sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny.

Kompetencje społeczne, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2 - sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin pisemny (90 minut) lub ustny. Odpowiedzi opisowe na 3 pytania z listy przedkładanej studentom na zajęciach. Warunkiem oceny pozytywnej jest uzyskanie większości punktów z puli punktów przewidzianych za wszystkie odpowiedzi.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, również w formie testu.

Zakres tematów:

1. Systemy normatywne i ich rola w społeczeństwie (prawo a moralność: różnice między normą moralną i normą prawną; relacje systemowe, funkcjonalne, treściowe i strukturalne pomiędzy prawem a innymi systemami normatywnymi) - 4 godz.

2. Istota państwa oraz pojęcie władzy państwowej i władzy publicznej (rodzaje rozstrzygnięć władczych w sferze stanowienia i stosowania prawa; legalność i legitymizacja działań władzy) - 4 godz.

3. Zasada praworządności jako podstawa demokratycznego państwa prawa - 2 godz.

4. Specyfika języka prawnego i języka prawniczego w odniesieniu do języka potocznego (podstawowe kategorie prawne) - 2 godz.

5. Tworzenie prawa; pojęcie przepisu prawnego i aktu normatywnego; źródła prawa w systemie prawa stanowionego oraz prawa zwyczajowego - 2 godz.

6. Koncepcje i zakresy obowiązywania prawa - 2 godz.

7. Stosunek prawny jako rodzaj stosunku społecznego (podmioty i treść stosunku prawnego) - 4 godz.

8. Pionowa oraz pozioma struktura systemu prawa; powiązania pomiędzy normami prawnymi; zasady systemu prawa (hierarchiczność; niesprzeczność; zupełność); rola zasad prawa przy tworzeniu i stosowaniu prawa - 4 godz.

9. Schemat stosowania prawa; etapy procesu stosowania prawa; prawda materialna jako podstawa ustalania stanu faktycznego; rola domniemań w prawie - 3 godz.

10. Rola wykładni prawa oraz wnioskowań prawniczych w procesie stosowania prawa - 3 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny, ew. uzupełniany prezentacjami komputerowymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala zdalnie
Anetta Breczko 202/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.