Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie 370-PS5-1ZAR
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2014.

2. A. K. Koźmiński, D. Jemieliniak, Zarządzanie od podstaw, Warszawa 2011.

3. Zarządzanie, pod red. A. K. Koźmińskiego, PWN 2004,

4. Podstawy zarządzania pod red M. Strużyckiego, Warszawa 2014,

5. Podstawy organizacji i zarządzania, R. Romanowska (red.), Warszawa 2001.

6. A. Bednarski, Zarys teorii organizacji i zarządzania, Toruń 2001.

7. Podstawy zarządzania, B. Kożuch, M. Cywoniuk (red.), Białystok 2000

8. M. Bielski, Organizacje. Istota, struktury, procesy, Łódź 1997.

9. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski B., R. Rutka, Organizacja i zarządzanie, Gdańsk 1993.

Literatura uzupełniająca:

1. Ch. Barnard, Funkcje kierownicze. Nowoczesność, Kraków 1997.

2. S. P. Robbins, Zachowania w organizacji, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG5 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UU2 - dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KK2 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

KA7_KO3 - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Sposób weryfikacji efektów uczenia się: test pisemny (sposób wspólny dla wszystkich efektów)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia konwersatorium jest nieprzekroczenie limitu jednej nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż jednych zajęć, jest on zobowiązany do odpracowania nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze lub pisemną drogą mailową z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach. Odpracowanie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Metodą weryfikacji wiedzy studentów jest egzamin pisemny – test.

Zakres tematów:

1. Zarządzanie zagadnienia wstępne: cel, przedmiot i metody teorii zarządzania, pojęcie zarządzania, cechy procesu zarządzania, funkcje i płaszczyzny zarządzania, rozwój nauk o organizacji i zarządzaniu (prekursorzy teorii organizacji i zarządzania, klasyczne teorie zarządzania, podejścia integrujące, podejścia współczesne).

2. Organizacja i jej miejsce w otoczeniu: pojęcie organizacji, cechy organizacji, typologie organizacji, cykl życia organizacji, otoczenie organizacji.

3. Przywództwo w organizacji: istota i źródła przywództwa, cechy przywódców, style przywództwa.

4 Planowanie w organizacji: istota i funkcje planowania w organizacji, etapy i zasady planowania, rodzaje planów w organizacji . Organizowanie jako funkcja zarządzania: pojęcie, elementy, funkcje struktury organizacji, zasady tworzenia struktur organizacyjnych, cechy struktur organizacyjnych, typy struktur organizacyjnych. Kontrola w organizacji: pojęcie, zakres, cele i zadania kontroli, formy i rodzaje kontroli, zarządzanie procesem kontroli w organizacji.

5. Motywowanie pracowników organizacji: istota motywacji i motywowania pracowników, teorie motywacji i motywowania, proces motywowania pracowników, metody motywowania pracowników, narzędzia motywowania pracowników.Kierowanie konfliktem w organizacji i negocjacje: pojęcie konfliktu, znaczenie konfliktu w organizacji, fazy i dynamika konfliktu, rodzaje konfliktów, metody rozwiązywania konfliktów, kierowanie konfliktem i negocjacje.

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:45, sala zdalnie
Wioleta Hryniewicka-Filipkowska 45/52 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.