Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Służby, inspekcje i straże 370-AS1-1SIS
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

W. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Difin 2011,

A. Wawrzusiszyn, Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, Difin 2012,

M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, LexisNexis 2011.

B. Wiśniewski, Z. Piątek, Współczesny wymiar funkcjonowania straży granicznej, Wydawnictwo AON 2006

M. Paździor, B. Szmulik, Instytucje bezpieczeństwa narodowego, C.H. Beck, 2012,

J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2011

Efekty uczenia się:

WIEDZA

KA6_WG1 - absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje prawa administracyjnego i administracji publicznej - zaliczenie pisemne/ustne, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych

UMIEJĘTNOŚCI:

KA6_UO1 - absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w ramach udziału w zespole w zakresie analizy problematyki administracji publicznej - zaliczenie pisemne/ustne, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KA6_KO1 - absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego podejmując czynności w obszarze problematyki prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej - zaliczenie pisemne/ustne, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych

KA6_KO2 - absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego podejmując czynności w obszarze administracji publicznej - zaliczenie pisemne/ustne, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 1 nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż 1 zajęć, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach.

Zajęcia kończą się zaliczeniem pisemnym/ustnym.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, również w formie testu.

Zakres tematów:

Istota pojęcia bezpieczeństwo i porządek publiczny

Powiatowy, Wojewódzki i Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Państwowy Inspektor Sanitarny

Inspektorat Weterynarii; Inspektora Farmaceutyczny

Zawodowa i ochotnicza straż pożarna

Rola i zadania straży gminnych w utrzymaniu porządku publicznego

Rola i zadania Policji we współpracy z władzami lokalnymi w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego

Instytucje stojące na straży ochrony środowiska

Służby i straże strzegąca bezpieczeństwa granicy RP

Odpowiedzialność organów w sferze ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, praca w grupie, konsultacje, e-learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 10:15, sala e-learning
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 104
Iwona Gasińska-Konopko 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)