Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika społeczna 380-SS1-1ABW
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

S. Kawula: Pedagogika społeczna: dzisiaj i jutro, Toruń 2012.

W. Danilewicz, W. Theiss (red.), Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wyd. Żak, Warszawa 2014.

T. Pilch, T. Sosnowski (red.): Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Warszawa 2013.

E. Marynowicz – Hetka (red.): Pedagogika społeczna, t. 1, 2 Warszawa 2009.

E. Marynowicz – Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska: Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy. Łódź 1998.

E. Jarosz, Obywatelstwo dzieci - oblicza dyskursu. „Pedagogika Społeczna” 2014, nr 3

Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej. Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

M. Cichosz, Pedagogika społeczna. Zarys problematyki. Warszawa 2014. Wyd. Impuls.

Kawula St., (red.) Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007

M. Ciczkowska-Giedziun, E. Kantowicz (red.): Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Toruń 2010.

Muszyńska J., Od regionu do lokalności - ku społeczeństwu obywatelskiemu, „Pedagogika Społeczna” 2012, nr 1

W. Danilewicz, Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok 2010.

T. Sosnowski: Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Warszawa 2011.

M. Ruszkowska, M. Winiarski (red.): Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną, Warszawa 2014.

P. Frąckowiak (red.): Pedagogika społeczna i oblicza wychowania czasu przemian, Gniezno 2011.

Theiss, W. (red.). 2000. Mała ojczyzna - kultura, edukacja, rozwój lokalny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Owca, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

KA6_WG3 – Student ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów społecznych, psychologicznych i pedagogicznych; zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, pedagogiczne, psychologiczne, społeczne stanowiące teoretyczne podstawy pracy socjalnej.

KA6_WG5 – Student ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami.

KA6_WG6 – Student zna definicję podstawowych problemów społecznych; posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania.

KA6_UW3 – Student potrafi korzystać z wiedzy z dziedziny nauk społecznych w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych; posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu tych dyscyplin naukowych.

KA6_UW5 – Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania.

KA6_UO6 – Student posiada umiejętność formułowania celów, planowania i oceny skuteczności swoich działań w pracy socjalnej.

KA6_KK2 – Student jest wolny od uprzedzeń i stereotypów społecznych dotyczących postrzegania i rozumienia osób o odmiennym położeniu społecznym.

KA6_KO3 – Student posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań socjalnych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy socjalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z przedmiotu Pedagogika społeczna jest w formie pisemnej i obejmuje treści realizowane zgodnie z sylabusem.

Zakres tematów:

• Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie w problematykę przedmiotu, wskazanie literatury podstawowej i uzupełniającej, omówienie warunków i formy zaliczenia przedmiotu.

• Geneza i rozwój pedagogiki społecznej. Przedmiot, zadania, funkcje pedagogiki społecznej. Obszary tematyczne zainteresowań pedagogiki społecznej, ich przedstawiciele.

• Środowisko życia współczesnego człowieka w świetle teorii Urie Bronfenbrennera.

• Rodzina jako obszar zainteresowania pedagogiki społecznej. Przemiany życia małżeńsko-rodzinnego oraz kierunki ich interpretacji. New Family Study – nowe praktyki rodzinne i rodzicielskie.

• Aktualne wymiary dzieciństwa i ich implikacje.

• Postawy wobec drugiego człowieka – wybrane przykłady i uwarunkowania.

• Pedagog wobec mowy pogardy, mowy nienawiści. Przemoc symboliczna.

• Panika moralna – etapy jej powstawania, przyczyny, wybrane przykłady i konsekwencje.

• Migracje zagraniczne jako doświadczenie globalnego świata. Typy migracji, przyczyny, cechy, wybrane konsekwencje. Migracje w Polsce.

• Czynniki odpornościowe człowieka.

• Książka w życiu człowieka – w poszukiwaniu (u)traconej wartości.

• Przestrzeń, miejsce i nie-miejsce. Pamięć i miejsce. Perspektywa społeczno-edukacyjna.

• Empowerment, siły społeczne – ich znaczenie i organizowanie w środowisku lokalnym. Wolontariat.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala A209
Wioleta Danilewicz 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.