Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy pracy socjalnej 380-SS1-1GPI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązkowa

Beckett Ch., Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Warszawa 2010.

Danilewicz W., Izdebska J., Krzesińska – Żach B.: Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, Białystok 1999.

Dubois B., Miley K. K., Praca socjalna – zawód, który dodaje sił, Warszawa 1996, cz. 1-2.

Garvin Ch.D., Seabury B.A., Działania interpersonalne w pracy socjalnej, Katowice 1998, cz. 1-2.

Gray M., Webb S.A., Praca socjalna. Teorie i metody, Warszawa 2012.

Howe D., Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej, Warszawa 2011.

Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

Kantowicz E., Olubiński A. (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, Toruń 2003.

Lishman J., Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej, Katowice 1998.

Olech A., Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy dylematy etyczne, Katowice 2006.

Olubiński A., Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Teoria i praktyka, Toruń, 2004.

Pawlas – Czyż S. (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń 2007

Piorunek M., Pomoc-wsparcie społeczne-poradnictwo. Od teorii do praktyki. Toruń, 2010.

Popiołek K., Człowiek w sytuacji pomocy. Psychologiczna problematyka przyjmowania i udzielania pomocy, Katowice 1991.

Rybczyńska D. A., Olszak-Krzyżanowska B., Aksjologia pracy socjalnej –wybrane zagadnienia. Pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych, Katowice 1999

Skidmore R. A., Thackeray M. G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice 1998.

Szpunar M., (red.), Badania w pracy socjalnej, Gdańsk 2014.

Trawkowska D., Bariery rozwoju pracy socjalnej w pomocy społecznej w perspektywie systemowej. Przykład pracy socjalnej z rodziną. „Rocznik Socjologii Rodziny”, XX, UAM. Poznań, 2010.

Uzupełniająca

Badura-Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Katowice 1999.

Czechowska – Bieluga M., Kanios A., Adamowska L. (red.), Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym, Kraków 2010.

Granosik M., Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, Katowice 2006.

Jundziłł E., Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży. Diagnoza i zaspokojenie, Gdańska 1998.

Kamiński T., Praca socjalna i charytatywna, Warszawa 2004.

Kawula S. (red.), Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy, Toruń 2001.

Kawula S., Człowiek w relacjach socjopedagogicznych, Toruń 1999.

Kaźmierczak T., Łuczyńska M. (red.), Wprowadzenie do pomocy społecznej, Śląsk, Katowice 1998.

Kromolicka B. (red.), Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia, Toruń 2005.

Marynowicz-Hetka E. (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006.

Piątek K., Karwacki A. (red.), Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, Toruń 2007.

Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003.

Pilch T., Lepalczyk I. (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa 1995.

Sutton C., Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk 2007.

Wódz K., Piątek K. (red.) Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej, Toruń 2004.

Wódz K., Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice 1998.

Ustawodawstwo socjalne.

Efekty uczenia się:

Student

-rozumie źródła pracy socjalnej; zna terminologię używaną w pracy socjalnej, jej znaczenie i zastosowanie KA6_WG1, sposób weryfikacji konsultacje, ocena pracy indywidualnej i zespołowej, dyskusja

-ma elementarną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk społecznych oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi KA6_WG2, sposób weryfikacji konsultacje, ocena pracy indywidualnej i zespołowej, dyskusja

-zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w pracy socjalnej; ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą założeń pomocy społecznej w oparciu o aktualne ustawodawstwo KA6_WK1, sposób weryfikacji konsultacje, ocena pracy indywidualnej i zespołowej, dyskusja

-potrafi stosować i ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami pracy socjalnej KA6_UW6, sposób weryfikacji konsultacje, ocena pracy indywidualnej i zespołowej, dyskusja

-jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach społecznych; jest w stanie porozumiewać się zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie KA6_UK5, sposób weryfikacji konsultacje, ocena pracy indywidualnej i zespołowej, dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu (ćwiczenia):

- przygotowanie do zajęć oraz prezentowanie treści na wybrany temat (indywidualnie/zespołowo w formie stacjonarnej oraz z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość);

- aktywność podczas zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość;

- uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotu na podstawie przygotowanych (indywidualnie/zespołowo) prezentacji oraz aktywności na zajęciach stacjonarnych i z wykorzystaniem technik na odległość (od 51% pkt. możliwych do uzyskania).

Nieobecność na więcej niż połowie zajęć nie kwalifikuje do zaliczenia przedmiotu (nieobecności zaliczane są w formie wypowiedzi ustnej).

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia związane z pracą socjalną (wsparcie społeczne, siły społeczne, potrzeby ludzkie indywidualne i społeczne, pomoc społeczna, opieka, ratownictwo, kompensacja, profilaktyka, miejsce pomocy społecznej w systemie zabezpieczenia społecznego).

Działania pracownika socjalnego w sytuacji (do wyboru): niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezrobocia, bezdomności, ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, trudności w integracji uchodźców, wielodzietności i potrzeby ochrony macierzyństwa, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, starości

(analiza w kontekście wybranych teorii i koncepcji pedagogicznych, socjologicznych, psychologicznych, dylematów etycznych pracowników socjalnych oraz ustawodawstwa socjalnego).

Metody dydaktyczne:

Podczas wykładów prowadzący omawia treści z wykorzystaniem:

• dyskusji

• prelekcji

• narzędzi multimedialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 13:45 - 15:15, sala C1.6
co druga środa (parzyste), 12:00 - 13:30, sala C1.6
Joanna Szymanowska 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.