Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Struktura i organizacja pomocy społecznej 380-SS1-1HEM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.), W stronę aktywnych służb społecznych, ISP, Warszawa 2012.

Kołaczkowski B., Ratajczak M., Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Impuls, Kraków 2010.

Krzyszkowski J., Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Centrum AV, Częstochowa 2010.

Maciejko W., Instytucje pomocy społecznej, LexisNexis, Warszawa 2009.

Skowrońska A. (red.), Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną, CRZL, Warszawa 2013.

Ustawy i rozporządzenia dotyczące organizacji pomocy społecznej oraz regulujące przyznawanie świadczeń materialnych i niematerialnych (http://prawo.sejm.gov.pl).

Uzupełniająca:

Dudkiewicz M. (red.), Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, ISP, Warszawa 2011.

Kantowicz E. (red.), Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, UWM, Olsztyn 2011.

Kantowicz E., Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia, UWM, Olsztyn 2008.

Krasiejko I., Rodzina z dziećmi, rodzina dysfunkcyjna : pedagogika, praca socjalna, terapia, Difin, Warszawa 2019.

Tarkowski Z., Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej, Lublin 2001.

Efekty uczenia się:

KA6_WG5 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami (ocena z prezentacji, aktywność na zajęciach).

KA6_WK2 ma podstawowa wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej w Polsce (ocena z prezentacji, aktywność na zajęciach).

KA6_UK5 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach społecznych; jest w stanie porozumiewać się zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie (udział w dyskusji)

KA6_KO1 rozumie organizację i zasady funkcjonowania instytucji życia

społecznego (udział w dyskusji, ocena z prezentacji)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności w trakcie zajęć, wynik uzyskany z analizy (zespołowej) wybranej strategii rozwiązywania problemów społecznych na poziomie gminy lub powiatu (prezentacja).

Pozytywna ocena od 51% pkt. możliwych do uzyskania. Nieobecność na więcej niż połowie zajęć nie kwalifikuje do zaliczenia przedmiotu. Nieobecności zaliczane są w formie wypowiedzi ustnej.

Zakres tematów:

Pomoc społeczna jako instytucja – geneza, cele, funkcje, współczesne tendencje w organizacji pomocy społecznej.

Badania ewaluacyjne, problematyka skuteczności i efektywności pomocy społecznej.

Struktura i zadania podstawowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Instytucja pomocy społecznej w środowisku lokalnym – wybrane modele działań, współpraca, udział podmiotów niepublicznych w realizacji zadań pomocy społecznej. Strategia rozwiązywania problemów społecznych oraz polityki społecznej.

Specyfika, rodzaje działań pomocowych i rola pracownika socjalnego w opiece hospicyjnej.

Zadania pracownika socjalnego w pracy z osobami starszymi.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, burza mózgów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala C2.3
Joanna Szymanowska 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.