Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia pedagogiczna 380-N2-1YGTP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Burszta W., Różnorodność i tożsamość: antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004.

2. Dilthey W., Rozumienie innych osób i ich przejawów życia, w: tenże, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych,

Gdańsk 2004.

3. Mucha J., Oblicza etniczności, Kraków 2005.

4. Ostasz L., Rozumienie człowieka: antropologia filozoficzna, Olsztyn 2003.

5. Patočka J., Człowiek duchowy a intelektualista, w: tenże, Eseje heretyckie z filozofii dziejów, Warszawa 1998.

6. Rappaport R., Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, Kraków 2007.

7. Rega A., Człowiek w świecie symboli. Antropologia filozoficzna M. Eliadego, Kraków 2001.

8. Simmel, Dygresja w związku z zagadnieniem, jak możliwe jest społeczeństwo, w: tenże, Pisma socjologiczne, Warszawa 2008.

9. Starzyńska-Kościuszko E., Filozoficzne koncepcje człowieka, Warszawa 1996.

10. Waligórski A., Antropologiczna koncepcja człowieka, Warszawa 1973.

Literatura uzupełniająca:

1. Lurker M., Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, Warszawa 2011.

2. Mathews G., Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, Warszawa 2005.

3. Nowicka E., Świat człowieka-świat kultury, Warszawa 2007.

4. Sulima R., Antropologia codzienności, Kraków 2000.

5. Trzcińska I., Religia, system, ewolucja, Kraków 2006.

6. Żurawski S., Obyczaje, języki, ludy świata, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym (KA7_WG1).

2. Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania (KA7_WG3).

Umiejętności:

3. Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych (KA7_UW2).

4. Student potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając

zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych (KA7_UK2).

Kompetencje:

5. Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga (KA7_KK3).

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na wykładach. Dopuszczalna jest 1 nieobecność.

2. Zaliczenie pisemne na ocenę (zalicza 51% prawidłowych odpowiedzi).

Zakres tematów:

Wykład 1. Antropologia pedagogiczna i jej miejsce w systemie wiedzy pedagogicznej – 1 godz.

Wykład 2. Fenomenologia w antropologii pedagogicznej – 2 godz.

Wykład 3 Filozoficzne koncepcje człowieka – 2 godz.

a) „człowiek rozumiejący” w koncepcji Wilhelma Diltheya

b) człowiek jako istota społeczna w koncepcji Georga Simmla

c) „człowiek duchowy” w koncepcji Jana Patočki

Wykład 4. Systemy symboliczne. Kultura i język – 2 godz.

Wykład 5. Etniczność. Aspekty pedagogiczne i w kontekście pogranicza kulturowego – 2 godz.

Zaliczenie przedmiotu – 1 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, konsultacje, praca indywidualna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 8:30 - 11:30, sala C02 (wyk)
Andrei Harbatski 89/ szczegóły
2 każda sobota, 12:00 - 15:00, sala C02 (wyk)
Andrei Harbatski 79/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)