Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika porównawcza 380-N2-1YPPO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Budajczak M., Edukacja domowa, Gdańsk,2004

• Cudowska A., Tendencje rozwojowe edukacji w społeczeństwie zaawansowanej nowoczesności, [w:] Edukacja jutra. Aksjologia,

innowacje i strategie rozwoju, red. K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2011

(s. 143-161).

• Cudowska A. (red.): Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Białystok 2011

• Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku. Pod

przewodnictwem Jacques`a Delorsa, Wydanie polskie Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Wyd. UNESCO, Warszawa 1998

• Hernik K., Malinowska K., Piwowarski R., Przewłocka J., Smak M., Wichrowski A., Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle

międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013, Warszawa 2014

• Nowakowska-Siuta R., Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków

2014.

• Pachociński R., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000.

• Průcha J., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2006.

• Rabczuk W., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Nowe konteksty, IBE, Warszawa 2007.

• Váňová M., Pedagogika porównawcza, [w:] Pedagogika, t. 2, Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, red.

B. Śliwerski, GWP, Gdańsk 2006 (s. 49-105).

• www.ide.edu.pl

Wybrane materiały ze stron internetowych Eurydice, OECD, UNESCO

Literatura uzupełniająca:

• Kępski Cz., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki. Difin, Warszawa 2016.

• Mazińska M., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej, WSiP, Warszawa 2004.

• Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2010.

• Świętochowska U., Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000

Efekty uczenia się:

1. Studentka/Student zna elementarną terminologię używaną w komparatystyce oświatowej, ma wiedzę o usytuowaniu pedagogiki porównawczej w systemie innych nauk oraz o jej specyfice.

Sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

2. Studentka/Student zna różne modele kształcenia na świecie, rozumie istotę i sens edukacji, potrafi przeprowadzić analizę funkcjonowania edukacji w kontekście politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań rozwoju społeczeństwa globalnego.

Sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

Egzamin pisemny obejmuje pytania zamknięte i otwarte

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - pytania otwarte i zamknięte. Do uzyskania oceny pozytywnej wymagane jest osiągnięcie 51% punktów. Pozytywna ocena z egzaminu nie podlega poprawie.

Do egzaminu może przystąpić student, który uzyskał zaliczenie ćwiczeń oraz był obecny na wykładach, dozwolone są 2 nieobecności.

Zakres tematów:

1.Charakterystyka pedagogiki porównawczej jako samodzielnej dyscypliny naukowej.

2. Rodzaje i przykłady międzynarodowych badań porównawczych

3. Podmioty europejskiej polityki edukacyjnej

4. Modele kształcenia na świecie w zakresie szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego

5. Uwarunkowania rozwoju edukacji na świecie

6. Edukacja domowa jako alternatywna forma nauki.

7. Wskaźniki rozwoju oświaty w perspektywie międzynarodowej

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja grupowa, konsultacje indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 8:30 - 11:30, sala A204
Marta Walewska 88/ szczegóły
2 każda sobota, 12:00 - 15:00, sala A236
Marta Walewska 78/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.