Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy naukowej 330-MS2-1MET
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

D. Kiełczewski, A.Matel (red.) "Poznanie naukowe w procesie kreowania wiedzy ekonomicznej", UwB, Białystok 2017

W. Krajewski, "Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych" Wyd. ksiązka i Wiedza, Warszawa 1998

J. Zieliński "Metodologia pracy naukowej", Wyd. ASPRA, warszawa 2012

J. Apanowicz, "Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej", Wyd. Difin, Warszawa 2005

R. Zenderowski "Praca magisterska. Licencjat" CEDEWU, Warszawa, b.r.w.

V. Smith, "Economics in the laboratory", "Journal of Economic Prespective 1994, nr 8.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się i sposób ich weryfikacji:

Wiedza

2MPN_W1 - test pisemny

2MPN_W2 - test pisemny

2MPN_W3 - test pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny, ocena końcowa zależna od uzyskanej liczby punktów:

(% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania)

55-64% - dst

65-73% - dst+

74-82% - db

83-91% - db+

92-100% - bdb

Zakres tematów:

1) Wiedza- pojęcie, rodzaje wiedzy, specyfika wiedzy naukowej

2) Nauka- pojęcie nauki, historia nauki, funkcje społeczne nauki, przesłanki rozwoju nauki, klasyfikację nauk

3) Ekonomia jako nauka- opis przedmiotu i zakresu badań ekonomicznych, filozofię uprawiania ekonomii jako nauki, modele uprawomocniania wiedzy ekonomicznej (konstruowania teorii ekonomicznych

4) Metody badań naukowych- obserwacja, eksperyment, sondaż diagnostyczny, wywiad, studium przypadku, metoda monograficzna, analiza literatury, krytyka materiałów źródłowych, metody statystyczne, wnioskowanie (analiza, synteza, indukcja, dedukcja)

5) Postępowanie badawcze- określenie problemu naukowego i badawczego, tematyki pracy, zasady doboru literatury i pracy z tekstem naukowym, dobór metod badań i sposoby postępowań badawczych

6) Zasady etyki badań naukowych- plagiat, autoplagiat, nierzetelność badań

7) Zasady pisarstwa naukowego- struktura planu pracy, kolejność rozdziałów, styl pisarski, opracowanie elementów nietekstowych (przypisy, bibliografią, tabele, rysunki, wykresy, schematy itd.)

8) Poznanie kryteriów recenzowania prac i wymogów uczelnianych wobec pracy magisterskiej

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem multimediów, z elementami dyskusji dydaktycznej.

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 135
Edyta Sidorczuk-Pietraszko 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.