Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy naukowej 330-MS2-1MET
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Zieliński "Metodologia pracy naukowej", Wyd. ASPRA, warszawa 2012

J. Apanowicz, "Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej", Wyd. Difin, Warszawa 2005

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001

Literatura uzupełniająca:

D. Kiełczewski, A.Matel (red.) "Poznanie naukowe w procesie kreowania wiedzy ekonomicznej", UwB, Białystok 2017

W. Krajewski, "Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych" Wyd. ksiązka i Wiedza, Warszawa 1998

R. Zenderowski "Praca magisterska. Licencjat" CEDEWU, Warszawa, b.r.w.

V. Smith, "Economics in the laboratory", "Journal of Economic Prespective 1994, nr 8.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się i sposób ich weryfikacji:

Wiedza

2MPN_W1 - test pisemny

2MPN_W2 - test pisemny

2MPN_W3 - test pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny, ocena końcowa zależna od uzyskanej liczby punktów:

(% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania)

55-64% - dst

65-73% - dst+

74-82% - db

83-91% - db+

92-100% - bdb

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 test w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard

Zakres tematów:

1) Wiedza- pojęcie, rodzaje wiedzy, specyfika wiedzy naukowej

2) Nauka- pojęcie nauki, historia nauki, funkcje społeczne nauki, przesłanki rozwoju nauki, klasyfikację nauk

3) Ekonomia jako nauka- opis przedmiotu i zakresu badań ekonomicznych, filozofię uprawiania ekonomii jako nauki, modele uprawomocniania wiedzy ekonomicznej (konstruowania teorii ekonomicznych)

4) Poznanie rozumowe - wnioskowanie (analiza, synteza, indukcja, dedukcja). Metody badań empirycznych - metody ilościowe i jakościowe, metody reaktywne (obserwacja, eksperyment, sondaż diagnostyczny, wywiad, studium przypadku), metody niereaktywne (metoda monograficzna, analiza literatury, krytyka materiałów źródłowych, analiza danych statystycznych),

5) Postępowanie badawcze- określenie problemu naukowego i badawczego, tematyki pracy, zasady doboru literatury i pracy z tekstem naukowym, dobór metod badań i sposoby postępowań badawczych

6) Zasady etyki badań naukowych- plagiat, autoplagiat, nierzetelność badań

7) Zasady pisarstwa naukowego- struktura planu pracy, kolejność rozdziałów, styl pisarski, opracowanie elementów nietekstowych (przypisy, bibliografią, tabele, rysunki, wykresy, schematy itd.)

8) Poznanie kryteriów recenzowania prac i wymogów uczelnianych wobec pracy magisterskiej

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem multimediów, z elementami dyskusji dydaktycznej.

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Edyta Sidorczuk-Pietraszko 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)