Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regionalizacja współpracy gospodarczej 330-MS2-1RWG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca (wybrane pozycje - szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio przez prowadzących):

1. Bazy danych statystycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych, Banku Światowego, OECD, UNCTAD, MFW, WTO, EUROSTAT

2. Czerewacz-Filipowicz K., Konopelko A., Regional Integration Processes in the Commonwealth of Independent States. Economic and Political Factors, Springer 2017.

3. Czerewacz-Filipowicz K., Regionalizm i regionalizacja w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Politechnika Białostocka, Białystok 2016.

4. Czernichowski K., Integracja Afrykańska – uwarunkowania, formy współpracy, instytucje, CeDeWu, Warszawa 2010.

5. Gawrycki M.F. (red.), Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Difin, Warszawa 2007.

6. Hirata H., Kose M.A., Otrok Ch., Regionalization vs. Globalization, International Monetary Fund, 2013, https://www.imf.org/external/pubs/ ft/wp/2013/wp1319.pdf

7. Hughes J., Sasse G., Gordon C., Houndmills, Europeanization and regionalization in the EU’s enlargement to Central and Eastern Europe : the myth of conditionality, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2004.

8. Jędrzejczyk-Kuliniak K, Kwieciński L., Michalski B., Stadtmuller E. (red.), Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

9. Klecha-Tylec K., Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

10. Miklaszewski S., Molendowski E., Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Difin, Warszawa 2009.

11. Orłowska R., Żałądkiewicz K. (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2012.

12. Oziewicz E. (red.), Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2001.

13. Rymarczyk J., Wróblewski M. (red.), Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2006.

14. Skulska B., Domiter M., Michalczyk W. (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Efekty uczenia się:

1RWG_W01 -egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy odbywa się w formie pisemnej. Egzamin uważa się za zaliczony przy uzyskaniu 60% poprawnych odpowiedzi.

Zakres tematów:

Liberalizacja gospodarki światowej

Międzynarodowa integracja gospodarcza

Procesy integracyjne a liberalizacja rynku

Przesłanki i warunki integracji gospodarczej

Globalizacja a regionalizacja

Regionalizacja

Regionalizm

Ugrupowania gospodarcze

Formy kooperacji i integracji członków ugrupowań gospodarczych

Typy integracji gospodarczej

Efekty integracji gospodarczej

Regionalizm a multilateralizm

Klasyfikacja międzynarodowych przepływów kapitału według formy wywożonego kapitału

Internacjonalizacja na przykładzie KTN

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje multimedialne.

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 221
Dorota Roszkowska 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)