Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dostępność przestrzeni edukacyjnej i społecznej - projektowanie uniwersalne 380-S2-1JAK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

•Armata A.,(2014). Mój czas wolny. Jak osoba z niepełnosprawnością intelektualną może spędzać czas wolny. Biblioteka self-adwokata. Warszawa: PSOUU.

•Błaszak M., Przybylski Ł.,(2010). Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania. Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR.

•Benek I., Labus A., Kampka M., (2016). (2016). Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych – ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa, Fundacja Laboratorium Architektury 60+ .

https://lab60plus.pl/wp-content/uploads/2016/10/Wytyczne-2017.pdf.

•Czerwińska M. (2017). Tyflografika - szansa na nowe oblicze książki niewidomego i obecność jej użytkowników w świecie informacji? W kręgu rozważań bibliologiczno tyflologicznych, Przegląd Biblioteczny z. 2, s. 178-179

•Domagała-Zyśk E.,(2018). Racjonalne usprawniania i modyfikacje w edukacji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne. W: S. Kwiatkowski (red.), Kompetencje przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo FRSE.

•Domagała-Zyśk E. (2015). Projektowanie uniwersalne w edukacji osób z wadą słuchu. W: M. Nowak, E. Stoch, B. Borowska (red.) Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Lublin: Wydawnictwo KUL, 553-568.

•Informacja dla wszystkich. Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia, , Inclusion Europe, tłum. A. Wojłowicz-Pomienna, Warszawa 2010.

•Jakubowski M. (2009). Tyflografika – historia i współczesność, metody i technologie. Tyfloświat, 1 (3).

•Kalbarczyk M. (2015). Kompendium Przestrzeń i jej obrazy. Dźwięk, tyflografika i magnigrafika, s.18, Warszawa,

•Kończyk D.,(2011). Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących. Warszawa: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego.

•Künstler I, Butkiewicz U., Więckowski R., (2012). Audiodeskrypcja - zasady tworzenia. Warszawa,: Fundacja Kultury Bez Barier, s.7-10.

•Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Opracowanie w tekście łatwym do czytania. PSOUU, Warszawa, www.psouu.org.pl.

•Pacholec M. (2015). Audiodeskrypcja, czyli jak opisywać przestrzeń i obrazy., w: I wszystko jasne! Jak prowadzić szkolenie gdy w grupie jest osoba z dysfunkcją wzroku. Warszawa: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych.

•Świątkowska E. (2018). O krętej drodze do swobodnego zapisu i odczytu informacji przez niewidomych, Help. Widzieć więcej, 1 (28), str. 21

•Wdówik P. (2018). Uniwersytet dla wszystkich. Uniwersalne projektowania zajęć dydaktycznych, Warszawa.

•Więckowska E., red. (2011). Instrukcja tworzenia i adaptowania ilustracji i materiałów tyflograficznych dla uczniów niewidomych. Opracowana na zlecenie Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przez zespół tyflopedagogów ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Polsce

•Zawieska W. red. (2014). Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – ramowe wytyczne, s.69, Warszawa

•Żórawska A. Więckowski R., Kunstler I., Butkiewicz U.,(2012). Napisy dla osób niesłyszących i słabosłyszących – zasady tworzenia. Warszawa: Fundacja Kultury Bez Barier.

Źródła uzupełniające:

Narzędzie do sprawdzania stopnia trudności różnych tekstów polskich

o https://jasnopis.pl/

Tworzenie dostępnych plików w edytorze MS Word:

o https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/tworzenie-dostepnych-plikow-tekstowych-w-edytorze-ms-word.

Przykładowy przedprzewodnik po Cricotece dla osób ze spektrum autyzmu.

o https://www.cricoteka.pl/pl/wp-content/uploads/2020/02/przewodnik_crico4.pdf.

Standardy projektowania dostępnej przestrzeni na portalu Ministerstwa Rozwoju

o https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/.

Przykładowe plany tyflograficzne budynku - realizacje firmy komercyjnej

o http://www.altix.pl/pl/realizacje/).

Przykładowe poziome oznakowania powierzchni - realizacje firmy komercyjnej

o https://www.pasylabrador.pl/.

Interaktywna baza pętli indukcyjnych (inicjatywa Fundacji Kultury Bez Barier)

o https://znajdzpetla.pl/.

Słabosłyszacy w przestrzeni publicznej. Wytyczne dostępności, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3qNk_d4BubMJ:www.eudajmonia.pl/download.php%3Fid%3D25%26source%3Dpr+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-d,

Efekty uczenia się:

KA7_WG6 - ma podstawową wiedzę na temat możliwości i ograniczeń w zakresie funkcjonowania osób o zróżnicowanych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnością (w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym);

KA7_WK1 - ma elementarną wiedzę na temat współczesnych tendencji w podejściu do uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w przestrzeni życia społecznego (podmiotowość, autonomia, inkluzja społeczna, normalizacja środowisk, zasada równości szans i niedyskryminacji), w tym kreowania środowiska włączającego zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego;

KA7_UO2 - posiada umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania i analizowania problemów związanych z dostępnością przestrzeni edukacyjnej i społecznej w odniesieniu do potrzeb osób z niepełnosprawnością;

KA7_KK2 - jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań w kierunku poprawy dostępności środowiska edukacyjnego i społecznego z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu (pytania wyboru)- platforma Blackboard. Na ocenę pozytywna konieczne jest uzyskanie 51% procent punktów.

Zakres tematów:

1.Współczesne tendencje w podejściu do uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w przestrzeni życia społecznego (podmiotowość, autonomia, inkluzja społeczna, normalizacja środowisk, zasada równości szans i niedyskryminacji

2.(Nie)dostosowanie przestrzeni społecznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością – konsekwencje, kierunki zmian

3.Projektowanie uniwersalne i dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

4.Dostosowanie materiałów graficznych i przedmiotów codziennego użytku do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, e-learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 17:15 - 18:00, sala #####
Dorota Otapowicz 111/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.