Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium4-Prawo karne 370-DP3-4SEMPKA
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (określona w cz. A sylabusa)

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

SD_WG03 - Wybraną przez siebie gałąź prawa; system wartości, którym dana gałąź prawa ma służyć oraz metodę regulowania stosunków społecznych nią objętych, ma wiedzę wyższego poziomu o zasadach wykładni prawa (w tym z zakresu wybranej dziedziny) oraz argumentacji prawniczej. Sposób weryfikacji: zaliczenie ustne oraz pisemne podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej.

SD_WG04 - Konstrukcję wybranych instytucji prawnych (ich ewolucję, cele i znaczenie oraz zasady funkcjonowania w praktyce). Sposób weryfikacji: zaliczenie ustne oraz pisemne podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej.

SD_WK01 - Orientuje się we współczesnej dyskusji na gruncie prawa, będącej odpowiedzią na wyzwania i dylematy rozwoju współczesnej cywilizacji. Sposób weryfikacji: zaliczenie ustne oraz pisemne podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej.

SD_WK05 - Etyczne uwarunkowania prowadzenia działalności badawczej oraz dydaktycznej. Sposób weryfikacji: zaliczenie ustne oraz pisemne podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

SD_UO01 - W oparciu o adekwatne przesłanki, sformalizować główny cel badań naukowych oraz służące jego realizacji cele szczegółowe; posiada umiejętności dotyczące przygotowania, realizacji i analizy badań naukowych. Sposób weryfikacji: zaliczenie ustne oraz pisemne podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

SD_KK01 - Krytycznej oceny rezultatów badań własnych i cudzych, prowadzenia polemiki; Rozumienia potrzeby nieustannego rozwijania i pogłębiania własnych zawodowych kompetencji, śledzenia najnowszych badań w swojej dziedzinie. Sposób weryfikacji: zaliczenie ustne oraz pisemne podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej.

SD_KK02 - Uznawania roli badań prawa w pogłębieniu rozumienia w społeczeństwie obecnej rzeczywistości. Sposób weryfikacji: zaliczenie ustne oraz pisemne podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej.

SD_KR01 - Podtrzymania wagi etyki zawodowej, zachowywania się w sposób profesjonalny oraz współtworzenia etosu zawodowego, uczestniczenia w życiu naukowym i uznania roli etosu nauki w życiu społecznym; Prowadzenia badań w sposób niezależny. Sposób weryfikacji: zaliczenie ustne oraz pisemne podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej.

SD_KR02 - Praktycznego przestrzegania zasad ochrony własności intelektualnej oraz publicznej własności wyników badań naukowych. Sposób weryfikacji: zaliczenie ustne oraz pisemne podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej.

SD_KO01 - Poczuwania się do odpowiedzialności za stan nauki prawa oraz za stan świadomości prawnej społeczeństwa. Sposób weryfikacji: zaliczenie ustne oraz pisemne podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej.

SD_KO02 - Podejmowania starań o finansowanie badań naukowych, pozyskiwania środków na projekty naukowe w kraju i za granicą. Sposób weryfikacji: zaliczenie ustne oraz pisemne podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie przedstawionej wersji rozprawy doktorskiej

Zakres tematów:

Przedmiotem zajęć jest:

- omówienie opracowanej przez Doktoranta części empirycznej rozprawy;

- omówienie założeń opracowań naukowych przygotowywanych przez Doktoranta do publikacji w periodykach;

- prowadzenie dyskusji dotyczących zakresu przewidywanych zmian karnoprawnych i ich ocena;

- prowadzenie dyskusji w zakresie oceny sytuacji kryminalnej w Polsce w oparciu o aktualne wydarzenia w świecie przestępczym i oceny reakcji państwa w tym zakresie;

omówienie złożonej przez Doktoranta pierwszej wersji rozprawy.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, dyskusja, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Emil Pływaczewski 4/ szczegóły
2 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Ewa Guzik-Makaruk 4/ szczegóły
3 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Grażyna Szczygieł 1/ szczegóły
4 każda środa, 16:30 - 18:00, Budynek Wydziału Prawa, sala zdalnie
Katarzyna Laskowska 4/ szczegóły
5 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Wojciech Filipkowski 2/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.