Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia antropologii w edukacji 380-RS5-2HET
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Adolf E. Szołtysek. 2019. Filozofia nauczania. Kraków.

2. Adolf E. Szołtysek. 2015. Filozofia człowieka. Kraków.

3. Adolf E. Szołtysek. 2003. Filozofia pedagogiki. Katowice

4. Andrzej Murzyn. 2015. Współczesna filozofia edukacji. Kraków.

5. Adolf E. Szołtysek. 2013. Filozofia edukacji. Kształcenie umysłu. Kraków.

6. Ablewicz Krystyna. 2003. Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Stugium sytuacji wychowawczej. Kraków.

7. Agata Cudowska. 2004. Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji. Białystok.

8. Bogusław Śliwerski. 2015. Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków.

9. Bogusław Śliwerski. 2015. Antropologia pedagogiczna. Studia z Teorii Wychowania. 6/2 (11), 219-225.

10. Barbara Woynarowska (red.). 2011. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Warszawa.

11. Barbara Woynarowska. 2000. Zdrowie i szkoła. Warszawa.

12. Cudowska Agata. 2017. Twórcze orientacje życiowe. Zdrowie i dobrostan. Białustok.

13. Edward Rużyłło. 2000. Myśli o wychowaniu człowieka. Łomża.

14. Gutek Gerald Lee. 2003. Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. Gdańsk.

15. Iwona Majewska-Opiełka. 1998. Umysł lidera. Jak kierować ludźmi u progu XXI wieku. Warszawa.

16. Janusż Gajda. 2003. Antropologia kulturowa. Część 1. Toruń.

17. Janusz Gajda. 2008. Antropologia kulturowa. Część 2. Kraków.

18. Jack David Eller. 2012. Antropologia kulturowa. Kraków.

19. Jacek Pyżalski. 2015. Nauczyciel w ponowoczesnym świecie. Łódż.

20. Jerzy Nikitorowicz. 2017. Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości. Kraków.

21. Marian Nowak., Piotr Magier., Iwona Szewczak (red.). 2010. Antropologiczna pedagogika ogólna. Lublin.

22. Paulina Sosnowska. 2009. Filozofia wychowania w perspektywie Heideggerowskiej różnicy ontologicznej. Warszawa.

23. Paweł Piotrowski. Górniewicz Józef. 2015. Pedagogika kultury i postkultury. Idee i przemiany kulturowe. Olsztyn.

24. Piotr Mazur. 2015. Zawód nauczyciela w ciągu dziejów. Chełm.

25. Roman Darowski. 2008. Filozofia człowieka. Kraków.

26. Renata Góralska, Joanna Madalińska-Michalak. 2013. Kompetencje emocjonalne nauczyciela. Warszawa.

27. Ryszard Cieśliński. 2005. Sytuacja społeczno-zawodowa nauczycieli wychowania fizycznego. Warszawa.

28. Ks. Stanisław Kowalczyk. 2002. Zarys filozofii człowieka. Sandomierz.

29. Stanisław Kowal. Mądry-Kupiec Małgorzata. 2015. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Kraków.

30. Stefan Kwiatkowski, Joanna Michalak, Inetta Nowosad. 2011. Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu. Warszawa.

31. Tadeusz Kobierzycki. 2001. Filozofia osobowości; od antycznej idei duszy do współczesnej osoby. Kraków.

32. Teresa Hejnicka-Bezwińska. 2008. Pedagogika ogólna. Warszawa.

33. Władysław Stróżewski. 2002. O wielkości. Szkice z filozofii człowieka. Kraków.

34. .Zióbrowski Przemysław. 2016. Pedagogizacja rodziców – potrzeby i uwarunkowania. Bydgoszcz.

35. Zbigniew Kwieciński., Bogusław Śliwerski. 2003. Pedagogika. Część 1. Warszawa.

36. Zbigniew Kwieciński., Bogusław Śliwerski. 2003. Pedagogika. Część 2. Warszawa.

37. Andrei Harbatski., 2019. Antropologia pedagogiczna. Rozwój antropologii pedagogicznej w czasie i przestrzeni. Białystok.

Literatura uzupełniająca:

1. Anna Królikowska. 2008. Pojęcie religijności młodzieży. Kraków.

2. Ewa Kurantowicz. Nowak-Dziemianowicz Mirosława. 2007. Narracja – krytyka – zmiana. Praktyki badawcze we współczesnej pedagogice. Wrocław.

3. Janusz Mariański. 1995. Młodzież między tradycją i ponowoczesnością. Wartości moralne maturzystów. Lublin.

4. Jerzy Nikitorowicz. 2009. Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa.

5. Jerzy Nikitorowicz. 2010. Grupy etniczne w wielokulturowym świecie. Łódź.

6. Joanna Mazur (red.). 2014. Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce. Warszawa.

7. Przemysław Ziółkowski. 2016. Pedeutologia. Zarys problematyki. Bydgoszcz.

8. Stefan Kwiatkowski, Joanna Michalak. 2010. Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce. Warszawa.

9. Stanisław Kawula., Józef Brągiel., A.W. Janke. 2006. Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń.

10. Zbigniew Tyszka. 2003. Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student ma pełną wiedzę na temat filozofii człowieka, wychowania i aksjologii, subdyscyplin pedagogiki oraz potrafi ją odnieść do osobowego, integralnego rozwoju siebie i ucznia (KA7_WG1).

2. Student ma wiedzę dotyczącą klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania oraz ich wartości aplikacyjnych, potrafi je krytycznie oceniać i twórczo wykorzystywać (KA7_WG3).

Umiejętności:

3. Student posiada kompetencje interpersonalne, pozwalające na budowanie relacji wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia; buduje prawidłowe więzi w środowiskach społecznych (KA7_UO4).

4. Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje działania zmierzające do rozwoju przedszkola/szkoły oraz poprawy jakości ich pracy (KA7_UU3).

Kompetencje:

5. Student świadomie określa swoją postawę wobec istoty i celów edukacji a także podstawowych aspektów filozofii nauczania (KA7_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach. Dopuszczalna jest 1 nieobecność.

2. Zał w ocenie (zalicza 60% prawidłowych odpowiedzi).

Zakres tematów:

Wykład 1. Filozoficzne koncepcje człowieka – 2 godz.

a) Przedmiot wybranych zagadnień antropologii w edukacji

b) Definicja filozofii człowieka

c) Swoistość filozofii człowieka

d) Filozofia człowieka a antropologia pedagogiczna i logika

Wykład 2. Filozofia edukacji – 2 godz.

a) Przyszli nauczyciele wobec wyznaczników współczesnej edukacji

b) Zagrożenia współczesnej edukacji

c) Antropologiczne rozumienie działania nauczyciela

Wykład 3. Potencjał nauczycielski a kapitał rodzicielski – rozważana antropologiczne - 2 godz.

a) Dobry nauczyciel. Czy jaki?

b) Co w szkole zależy od nauczyciela?

c) Współczesna rodzina to jaka?

Wykład 4. Przestrzeń publiczna i kultura – 2 godz.

a) Nauczyciel – misja czy zawód?

b) Kultura nauczycieli a kultura uczniów

c) Klimat i kultura szkoły

Wykład 5. Moralność, etyka, wiara – 2 godz.

a) Moralność a wychowanie

b) Rola wartości etycznych we współczesnym świecie

c) Miejsce wiary w życiu człowieka

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, konsultacje, praca indywidualna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrei Harbatski 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)