Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dydaktyki ogólnej 380-RS5-2PDY
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

*Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994.

* Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, IMPULS, Kraków 2015.

* Klus-Stańska D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, Warszawa 2018.

*Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczania, PWN, Warszawa 2007.

* Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki.PWN, Warszawa 2019.

*Kupisiewicz C., Dydaktyka, IMPULS, Kraków 2012.

* Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

* Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2003.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

* Borawska-Kalbarczyk K., Kompetencje informacyjne uczniów w kontekście zmian szkolnego środowiska uczenia się, Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2015.

*Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Trans Humana, Białystok 2013.

*Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Szwarc A. (red.), Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności, Wyd. Adam Marszałek,Toruń 2016.

*Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

*Karpińska A., Wróblewska W., Kowalczuk Karol (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

* Wróblewska W., Trendy we współczesnej dydaktyce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2019.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę z zakresu:

-- współczesnych teorii dotyczących uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów (KA7_WG1);

-- procesu kształcenia i jego podstaw filozoficznych, społeczno-kulturowych i psychologicznych (KA7_WG8).

Student w zakresie umiejętności potrafi:

-- posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu dydaktyki w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych (KA7_UW2);

-- wykorzystywać aktualne koncepcje dydaktyczne w planowaniu, realizacji i ewaluacji procesu kształcenia uczniów (KA_7UW5).

Student w zakresie kompetencji społecznych:

-- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę stałego samodoskonalenia się (KA7_KK3);

-- jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela (KA7_KO1).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: egzamin pisemny - test

Kryteria oceniania: Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywne zaliczenia ćwiczeń. Zaliczenie egzaminu następuje przy uzyskaniu min. 51% ogólnej liczby punktów:

0% - 50% niedostateczny

51% - 60% dostateczny

61% - 70% dostateczny plus

71% - 80% dobry

81% - 90% dobry plus

91% - 100% bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki. Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe. (2 godz.)

2. Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa. Główne nurty myślenia o edukacji szkolnej i szkole (2 godz.)

3. Współczesne ujęcia i interpretacje procesu uczenia się i nauczania. Założenia konstruktywistycznej teorii kształcenia (2 godz.)

4. Cele kształcenia. Pojęcie, klasyfikacje, źródła, rodzaje, sposoby formułowania (2 godz.)

5. Metody i zasady kształcenia. Klasyfikacje, charakterystyka i wykorzystanie metod i zasad dydaktycznych w pracy nauczyciela (2 godz.)

6. Niepowodzenia szkolne, ich rodzaje, uwarunkowania i zapobieganie. Pojęcie i sposoby indywidualizacji procesu kształcenia (2 godz.)

7. Proces komunikacji w klasie szkolnej. (2 godz.).

8. Ewaluacja treści przedmiotu (1 godz.).

Metody dydaktyczne:

wykład, pokaz

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala C2.3 (wyk)
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)