Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika przedszkolna 380-DS5-2PPR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

E. Jaszczyszyn (2020), Współpraca szkoły ze społecznością lokalną - w nurcie innowacji dydaktycznych, [w:] M. Głoskowska (red.), Środowisko edukacyjne jako przestrzeń współpracy różnych podmiotów, Białystok, s. 79-93.

E. Jaszczyszyn (2013), Rodzaje interakcji wychowawczych w procesie uczenia się dziecka, [w:] J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow (red.), Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej, Kraków, s. 201-215.

E. Jaszczyszyn, J. E. Dąbrowska (2016), Instytut Rządowy Wychowania Płci Żeńskiej z perspektywy XXI wiek, [w:] red. H. Markiewiczowa, I. Czarnecka, Szkolnictwo, opieka i wychowanie w Królestwie Polskim od jego ustanowienia do odzyskania przez Polskę niepodległości 1815-1918, Warszawa, s. 190-197.

E. Jaszczyszyszn, I. Lewkowicz (2019), Are Innovations a Contribution to the Professional Development of Teachers? Chapter 16, Ed. M. Kowalczuk-Walędziak, A. Korzeniecka-Bondar, W. Danilewicz, G. Lauwers Teacher Education for the 21st Century, Opladen, Berlin & Toronto.

Efekty uczenia się:

KA7_WG2 – Posiada wiedzę dotyczącą klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się̨ i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne, a także potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać. Sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

KA7_WG3 – Wykazuje wiedzę dotyczącą współczesnych interdyscyplinarnych badań nad dzieciństwem (Childhood Studies) dotyczących zagadnienia dobrostanu dziecka. Sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

KA7_WG7 – Dysponuje wiedzą na temat znaczenia i możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowywania i kształcenia dzieci. Sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

KA7_WK3 – Posiada wiedzę dotyczącą roli nauczyciela w modelowaniu postaw i zachowań dzieci. Sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

KA7_WK4 – Ma wiedzę na temat procesów komunikacji społecznej oraz ich prawidłowości i zakłóceń. Sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

KA7_UO5 – Racjonalnie i zgodnie z zasadami techniki pracy umysłowej gospodaruje czasem zajęć dziecka, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku. Sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

KA7_KK3 – Potrafi projektować i wdrażać działania mające na celu edukację aksjologiczną i wychowanie do wartości – wprowadzanie dzieci w świat wartości. Sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (zdalny) po semestrze 4 przeprowadzony zdalnie na platformie Blackboard, obejmujący tematykę zrealizowaną w ramach przedmiotu (ćwiczenia i wykłady).

Egzamin pisemny w formie testu: forma pytań - prawda/fałsz; pytanie na odpowiedź; wiele odpowiedzi; porządkowanie; wielokrotny wybór.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń oraz 98% obecność na wykładach.

Zaliczenie egzaminu:

Zaliczenie na ocenę. Liczba punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych w trakcie realizacji treści przedmiotu.

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

0% - 50 % - ndst

Formy pomiaru/oceny pracy studenta: ocena pracy egzaminacyjnej z zastosowaniem skali punktowej przeliczonej na oceny od niedostatecznej do bardzo dobrej.

Zakres tematów:

1. Społeczno-historyczne uwarunkowania przyczyn powstania pedagogiki przedszkolnej

2. Miejsce pedagogiki przedszkolnej w systemie nauki. Przedmiot, cele, zadania, funkcje, metody badań

3. Miejsce pedagogiki przedszkolnej oraz zastosowanie w obrębie dyscyplin pokrewnych dyscyplin naukowych

4. Teorie rozwoju dzieci a pedagogika przedszkolna

5. Teorie rozwoju dziecka a praktyka przedszkolna

6. Miejsce wychowania przedszkolnego w strukturze systemu polskiej edukacji; wartości społeczne, podstawy prawne i zasady funkcjonowania

7. Modele edukacji małych dzieci

8. Koncepcje teoretyczne samodzielności

9. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka. Zabawa a gra. Zabawki jedno- i wielofunkcyjne

10. Rola osób dorosłych w zabawowej aktywności dziecka

11. Komunikacja społeczna w przedszkolu - prawidłowości i zakłócenia.

12. Cele, zasady i formy współpracy z rodzicami

13. Cele, zasady i formy współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz modele współpracy, funkcje, szanse i zagrożenia

14. Rola nauczyciela w rozwijaniu postaw i zachowań dzieci

15. Style wychowania w praktyce wychowawczej, ich wartościowymi cechami i zagrożeniami dla podmiotowości dziecka

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny; wykład problemowy; opowiadanie, opis

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Jaszczyszyn 96/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)