Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika przedszkolna 380-DS5-2PPR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Gruszczyk-Kolczyńska, Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier? Warszawa.

E. Jaszczyszyn (2003) (red.), Ekologiczna edukacja przedszkolna, Białystok.

J. Karbowniczek (2014) (red.), Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego, Warszawa. J. H. Helm, L. G. Katz (2003), Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Warszawa.

Cz. i M. Kupisiewicz (2009), Słownik pedagogiczny, Warszawa.

W. Okoń (2004), Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa.

E. Zielińska (2004), Kształtowanie czynności samoobsługowych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej, [w:] E. Gruszczyk-Kolczyńska i E. Zielińska, Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Artykuły badawcze z zakresu pedagogiki przedszkolnej (w wyborze)

B. Muchacka, I. Czaja-Chudyba (2007), Strategia wspierania strukturyzacji wiedzy dziecka w sytuacjach edukacyjnych, Kraków.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Programy wychowania w przedszkolu (w wyborze)

Efekty uczenia się:

KA7_WG2 – Posiada wiedzę dotyczącą klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się̨ i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne, a także potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać. Sposób weryfikacji: wskazanie teorii oraz nazwisk autorów, lista postępowań dorosłych i identyfikowanie na tej podstawie realizowanych teorii rozwoju dziecka

KA7_WG3 – Wykazuje wiedzę dotyczącą współczesnych interdyscyplinarnych badań nad dzieciństwem dotyczących zagadnienia dobrostanu dziecka. Sposób weryfikacji: pisemna analiza scenariuszy zajęć dydaktycznych w kierunku zmian w aktywności nauczyciela i dzieci; pisemna analiza tekstu artykułu badawczego

KA7_WG7 – Dysponuje wiedzą na temat znaczenia i możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowywania i kształcenia dzieci. Sposób weryfikacji: wypowiedź ustna dotycząca organizacji warunków do zabaw swobodnych; omówienie procedury wprowadzania dzieci w granie

KA7_WK3 – Posiada wiedzę dotyczącą roli nauczyciela w modelowaniu postaw i zachowań dzieci. Sposób weryfikacji: recenzja tekstu pedagogicznego; pisemne wskazanie programu wychowania w przedszkolu, wskazanie teorii w oparciu, o którą został opracowany oraz krótki jej opis

KA7_WK4 – Ma wiedzę na temat procesów komunikacji społecznej oraz ich prawidłowości i zakłóceń. Sposób weryfikacji: odegranie scenek kontaktu nauczyciel-rodzic i ich krytyczna ocena ze wskazaniem zaburzeń w komunikacji

KA7_UO5 – Racjonalnie i zgodnie z zasadami techniki pracy umysłowej gospodaruje czasem zajęć dziecka, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku. Sposób weryfikacji: ustna analiza struktury zajęć z uwzględnienie orientacyjnego czasu trwania i higieny układu nerwowego dziecka

KA7_KK3 – Potrafi projektować i wdrażać działania mające na celu edukację aksjologiczną i wychowanie do wartości – wprowadzanie dzieci w świat wartości. Sposób weryfikacji: pisemny opis zadań, jakie spoczywają na nauczycielu w trakcie prac z dziećmi (organizacja warunków, aktywna obserwacja, uzasadniona interwencja); pisemna analiza "Warunków i sposobów realizacji" z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń - obecność i aktywność na zajęciach prowadzonych on-line (Zoom/Microsoft Teams) oraz ocena przesłanych prac zaliczeniowych.

Zaliczenie nieobecności - odpowiedź ustna lub referat na podany temat.

Liczba punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych w trakcie realizacji przedmiotu.

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Zakres tematów:

1. Źródła pedagogiki przedszkolnej

2. Krytyczna analiza scenariuszy zajęć dydaktycznych pod kątem stosowania założeń konstruktywizmu

3. Terminologia używana w pedagogice a terminologia pedagogiki przedszkolnej

4. Współczesne badania z zakresu pedagogiki przedszkolnej

5. Teorie rozwoju dziecka a praktyki pedagogiczne

6. Analiza Ustawy o systemie oświaty oraz Podstawy programowej wychowania przedszkolnego

7. Powiązania pomiędzy dokumentami obowiązującymi nauczyciela - Podstawa programowa i program wychowania w przedszkolu

8. Usamodzielnianie się dziecka. Czynności samoobsługowe

9. Zabawy/gry w edukacji dzieci

10. Zajęcia dydaktyczne

11. Okazja edukacyjna

12. Dziecko jako badacz - projekt

13. Formy współpracy z rodzicami

14. Teksty z zakresu pedagogiki przedszkolnej i krytyczne analizy studentów

15. Teksty z zakresu pedagogiki przedszkolnej i rekomendacje studentów

Metody dydaktyczne:

(mini)wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna, burza mózgów, ćwiczeniowa, symulacyjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 17:15 - 18:45, sala B223 (cwi)
Magdalena Bartoszewicz 22/ szczegóły
2 każda środa, 12:00 - 13:30, sala A105 (war)
Elżbieta Jaszczyszyn 24/ szczegóły
3 każdy wtorek, 8:30 - 10:00, sala A208 (cwi)
Małgorzata Bilewicz 25/ szczegóły
4 każda środa, 15:30 - 17:00, sala B223 (cwi)
Magdalena Bartoszewicz 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)