Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika wczesnoszkolna 380-DS5-2PWC
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura:

J. Bonar, A. Buła (red.), Poznać. Zrozumieć. Doświadczyć. Teoretyczne podstawy praktycznego przygotowania nauczyciela wczesnej edukacji. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2011.

Głoskowska-Sołdatow Małgorzata(red.), Środowisko edukacyjne jako przestrzeń współpracy różnych podmiotów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020

Małgorzata Karwowska-Struczyk, Dorota Sobierańska, Magdalena Szpotowicz , Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, badania, opinie, inspiracje, Żak, 2011l

Pedagogika wczesnoszkolna dyskursy, problemy, rozwiązania red. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska, PWN, Warszawa 2011

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wybrane problemy, monografia seria pedagogika, red. naukowa Pujer Klaudia,Exante, Wrocław 2016

Sieradzka-Baziur Bożena, Słownictwo specjalistyczne prac z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w kontekście badań dotyczących języka naukowego, Akademia Ignatianum, Kraków pdf

https://www.academia.edu/28291555/S%C5%82ownictwo_specjalistyczne_prac_z_zakresu_pedagogiki_przedszkolnej_i_wczesnoszkolnej_w_kontek%C5%9Bcie_bada%C5%84_dotycz%C4%85cych_j%C4%99zyka_naukowego dostęp[29.01.2021]

Efekty uczenia się:

student zna i rozumie klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania,uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne, a także potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać;KA7_WG2,

student zna i rozumie rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań dzieci lub uczniów; KA7_WK3,

student zna i rozumie procesy komunikacji społecznej oraz ich prawidłowości i zakłócenia; KA7_WK4,

student potrafi skutecznie wykorzystywać w pracy z dzieckiem lub uczniem informacje uzyskane na jego temat od specjalistów, w tym psychologa, logopedy,pedagoga, lekarza, i rodziców lub opiekunów dziecka lub ucznia; KA7_UK1,

student jest gotów do projektowania i wdrażania działań mających na celu edukację aksjologiczną i wychowanie do wartości – wprowadzanie dzieci lub

uczniów w świat wartości; KA7_KK3

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu na platformie blacboard. Aby uzyskać zaliczenie należy zdobyć 51% punktów możliwych .

Zakres tematów:

Terminologia używana w pedagogice wczesnoszkolnej 2h.

Pedagogika wczesnoszkolna jako dyscyplina pedagogiczna 4h.

Paradygmaty edukacyjne (kanony nowoczesnej edukacji)2h.

Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej 2h.

Transmisyjny i interakcyjny model edukacji wczesnoszkolnej 4h.

Koncepcje partnerstwa edukacyjnego 2 h.

Wybrane modele i koncepcje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej 4h. Cele i zasady współpracy szkoły i nauczyciela z podmiotami zewnętrznymi oraz modele, funkcje, szanse i zagrożenia współpracy 4h.

Style wychowania w praktyce edukacyjnej, ich wartościowe cechy i zagrożenia dla podmiotowości ucznia 2h.

Motywy i wzory ludzkiego zachowania 4h.

Metody dydaktyczne:

Wykład, metody problemowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala C01 (wyk)
Katarzyna Nadachewicz 97/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)