Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika wczesnoszkolna 380-DS5-2PWC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. A. Brzezińska, Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. GWP, Gdańsk 2006.

2. A. Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju. SCHOLAR, Warszawa 2000.

3. B. Wilgocka-Okoń, Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Wyd. „Żak”, Warszawa 2003.

4. B. Zakrzewska, Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole. WSiP, Warszawa 2003.

5. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.). Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

6. E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, G. Grabowska, Program wychowania i kształcenia sześciolatków. Nowa Era, Warszawa 2009.

7. I. Adamek. Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Metodycy-nauczycielom. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1997.

8. K. Pujer (red.). Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Wybrane problemy. Exante, Wrocław 2016.

9. M. Konopczyński, J. Borowik, P. Chlebowski, M. Kolemba, K. Szorc, J. Szada-Borzyszkowska, M. Wieczorek, Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014.

PROGRAMY NAUCZANIA (EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA) I MATERIAŁY METODYCZNE

1. A. Jegier, B. Szurowska, Skarby. Program edukacji wczesnoszkolnej. Wyd. Juka-91, Warszawa 2011. Pobrane z: https://www.ukw.edu.pl/download/15605/program (101.02.21).

2. M. Kędra, Doświadczanie świata. Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla I etapu kształcenia. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014.

3. M. Zatorska, Drogowskazy wielointeligentnej edukacji. Program edukacji wczesnoszkolnej. I etap edukacyjny. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Absolwent zna oraz rozumie klasyczne i współczesne teorie rozwoju dziecka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne, a także potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać projektując zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej (KA7_WG2).

2. Absolwent zna oraz rozumie rolę nauczyciela lub wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej w modelowaniu postaw i zachowań uczniów w młodszym wieku szkolnym (KA7_WK3).

3. Absolwent zna oraz rozumie procesy komunikacji społecznej oraz ich prawidłowości i zakłócenia występujące między innymi przy okazji komunikacji oraz pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym (KA7_WK4).

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi skutecznie wykorzystywać w pracy z uczniem klas I-III szkoły podstawowej informacje uzyskane na jego temat od specjalistów, w tym: psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza i rodziców lub opiekunów (KA7_UK1).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do projektowania i wdrażania w ramach edukacji wczesnoszkolnej działań mających na celu edukację aksjologiczną i wychowanie do wartości – wprowadzanie uczniów klas I-III szkoły podstawowej w świat wartości (KA7_KK3).

Metody i kryteria oceniania:

Student potwierdza podpisem akceptację/znajomość oceny końcowej (podpisy potwierdzające akceptację oceny nie obowiązują w sytuacji wprowadzenia obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19).

WARUNKI ZALICZENIA ORAZ KOMPONENTY OCENY KOŃCOWEJ

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest aktywny udział (przygotowanie do zajęć, zaangażowanie studenta) w minimum 90% czasu zajęć oraz uzyskanie ocen pozytywnych w ramach wszystkich komponentów oceny końcowej.

Podstawę oceny końcowej stanowi średnia trzech komponentów:

1) oceny aktywności (na podstawie liczby uzyskanych „plusów”),

2) oceny za realizację zadań indywidualnych w ramach ćwiczeń,

3) oceny wyniku testu.

ZASADY UZUPEŁNIANIA ZALEGŁOŚCI

Student, który przekroczył limit dopuszczalnych nieobecności może w uzasadnionych sytuacjach uzupełnić zaległości podczas konsultacji zrealizowanych przed upływem dwóch tygodni od ustania przyczyny nieobecności. Nieobecności, które nie zostaną uzupełnione w ramach konsultacji mają negatywny wpływ na ocenę końcową.

ZAJĘCIA W FORMULE ZDALNEJ (COVID-19)

W przypadku konieczności realizacji ćwiczeń w formule zdalnej lub mieszanej forma weryfikacji osiągniętych efektów przez studentów może ulec nieznacznym modyfikacjom. Zajęcia w formule zdalnej będą realizowane z wykorzystaniem platform Blackboard lub Teams oraz Zoom.

Zakres tematów:

1. Aspekty organizacyjne – zapoznanie z sylabusem, w tym omówienie: systemu oceniania, literatury, sposobu pracy w ramach ćwiczeń oraz kwestii technicznych wynikających ze zdalnej organizacji ćwiczeń. Zapoznanie studentów z formułą pracy zaliczeniowej.

2. Terminologia, główne cechy charakterystyczne oraz pokrewne dyscypliny naukowe związane z pedagogiką wczesnoszkolną.

3. Wspieranie edukacji uczniów w wieku wczesnoszkolnym.

4. Podejścia do pedagogiki wczesnoszkolnej w programach kształcenia dla pierwszego etapu edukacji. Analiza programów pod kątem dyskursów pedagogiki wczesnoszkolnej.

5. Rola nauczyciela w rozwijaniu wiedzy, postaw oraz zachowań uczniów.

6. Rodzaje, cele oraz zasady funkcjonowania instytucji edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów młodszym wieku szkolnym.

7. Współpraca instytucji edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów młodszym wieku szkolnym z podmiotami zewnętrznymi, w tym: cele, zasady, rola współpracy, a także szanse i zagrożenia, które mogą z niej wynikać.

8. Współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów, zasady współpracy, organizacja spotkań.

9. Analiza i interpretacja złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i kulturowych.

10. Kontrola i ocena osiągnięć edukacyjnych uczniów – analiza testów trzecioklasisty, zasady budowania narzędzi do sprawdzania efektów uczenia się, ocenianie prac uczniów, ocena opisowa, ewaluacja pracy nauczyciela.

11. Diagnoza wychowawczo-psychologiczna klasy – istota diagnozy, narzędzia do diagnozy, sposoby pozyskiwania informacji do diagnozy, ewaluacja diagnozy.

12. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych (technologie informacyjno-komunikacyjne – TIK) w pracy nauczyciela i ucznia w klasie oraz kontaktach z rodzicami.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia praktyczne, zadania do indywidualnej realizacji oraz prezentowanie efektów przez uczestników na forum grupy (zadanie indywidualne podlegające ocenie), dyskusja, praca z tekstem. Podczas zajęć zastosowanie mogą mieć przykładowe programy, aplikacje oraz usługi cyfrowe dostępne on-line pomocne w realizacji zadań oraz wykorzystywane w edukacji wczesnoszkolnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:30 - 17:00, sala B225 (cwi)
Adam Naruszewicz 22/ szczegóły
2 każdy wtorek, 17:15 - 18:45, sala B225 (cwi)
Adam Naruszewicz 25/ szczegóły
3 każda środa, 10:15 - 11:45, sala A113 (cwi)
Monika Zińczuk 25/ szczegóły
4 każda środa, 8:30 - 10:00, sala A113 (cwi)
Monika Zińczuk 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)