Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka ogólna 380-OS1-1DYD
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Arends R.I., Uczymy się nauczać, tł. K. Kruszewski, WSiP, Warszawa 1994. Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na

nauczycieli, IMPULS, Kraków 2015.

Klus-Stańska D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, PWN, Warszawa 2018.

Kruszewski K.(red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczania, PWN, Warszawa 2007.

Kupisiewicz C., Dydaktyka, IMPULS, Kraków 2012.

Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2003.

Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. Naukowe NOVUM, Płock 2002.

Petty G., Nowoczesne nauczanie, tł. J. Bartosik, GWP, Sopot 2010.

Literatura uzupełniająca:

Borawska-Kalbarczyk K., Kompetencje informacyjne uczniów w kontekście zmian szkolnego środowiska uczenia się, Wyd. Akad. ŻAK,

Warszawa 2015. Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Trans Humana, Białystok 2013.

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie, Difin, Warszawa 2011.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Kowalczuk K. (red.), Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia, Wyd. Adam

Marszałek, Toruń 2019.

Karpińska A., Szwarc A., Wróblewska W. (red.), Edukacja całożyciowa - wybrane obszary, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Szwarc A. (red.), Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności, Wyd. Adam Marszałek,

Toruń 2016. Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, Wyd. Adam Marszałek,

Toruń 2016.

Karpińska A., Wróblewska W., Kowalczuk Karol (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Wyd. Adam

Marszałek, Toruń 2016. Karpińska A., Szwarc A. (red.), Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, Wyd.

Akademickie ŻAK, Warszawa 2014. Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Dydaktyka akademicka - wybrane obszary badawcze, Wyd.

Akademickie ŻAK, Warszawa 2014.

Karpińska A., Zińczuk M. (red.), Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2014.

Wróblewska W., Trendy we współczesnej dydaktyce, Wyd. UwB, Białystok 2019.

Wróblewska W., Autoedukacja studentów w uniwersytecie - ujęcie z perspektywy podmiotu, Trans Humana, Białystok 2008.

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy:

- zna elementarną terminologię używaną w dydaktyce, zna i rozumie współczesne teorie uczenia się i nauczania - KA6_WG1,

- ma elementarną wiedzę o miejscu dydaktyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi - KA6_WG2,

- ma uporządkowaną wiedzę na temat procesu kształcenia, jego elementów oraz filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych podstaw - KA6_WG3;

Student w zakresie umiejętności potrafi:

- dokonać obserwacji i interpretacji sytuacji dydaktycznych oraz projektować strategie działań dydaktycznych, generować rozwiązania konkretnych problemów dydaktycznych i prognozować przebieg ich rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań - KA6_UW1;

W zakresie kompetencji społecznych student:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia - KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratoriów na ocenę na podstawie frekwencji (jedna dopuszczalna nieobecność, każdą następną należy zaliczyć w czasie konsultacji, przy czym nie więcej niż 50% liczby godz. przewidzianych na realizację przedmiotu), aktywności na zajęciach, w tym zaliczenia zadań praktycznych, recenzji artykułu z czasopisma pedagogicznego oraz pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego (test dydaktyczny z zadaniami różnego rodzaju, 51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędna do uzyskania przez niego oceny

pozytywnej). Zadania i test będą udostępnione na platformie Blackboard.

Zakres tematów:

1.Aparatura terminologiczna dydaktyki - uczenie się jako podstawowe pojęcie dydaktyczne, nauczanie, kształcenie i autoedukacja - relacje między pojęciami 2. Operacjonalizacja celów kształcenia - istota i etapy operacjonalizacji - cele ogólne a cele szczegółowe - specyficzne cechy celów szczegółowych - narzędzia operacjonalizacji – klasyfikacje celów wg W. Okonia, B. Niemierki i B. Blooma - próba operacjonalizacji celów

3. Analiza procesu kształcenia - istota procesu kształcenia - tradycyjny model procesu kształcenia - progresywistyczny model procesu kształcenia - cechy nowoczesnego modelu procesu kształcenia - współczesne ujęcie procesu kształcenia

4. Metody kształcenia aktywizujące uczniów – próba ich zastosowania - gry dydaktyczne - metody waloryzacyjne - metoda projektów -

inne metody wspierające rozwój uczniów

5. Środki dydaktyczne i nowoczesne technologie w edukacji - istota i funkcje środków dydaktycznych - klasyfikacje środków dydaktycznych - nowoczesne technologie w edukacji

6. Formy organizacyjne kształcenia - zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne - zajęcia szkolne i pozaszkolne - e-learning

7. Dokumenty określające treści kształcenia

- plany i planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej - podstawa programowa - programy szkolne - podręcznik i e-podręcznik

8. Dylematy procesu ewaluacji osiągnięć szkolnych uczniów - dwa nurty w ewaluacji osiągnięć szkolnych uczniów - próba opracowania

narzędzi do pomiaru osiągnięć szkolnych uczniów

9. Uczeń w procesie kształcenia - poznawanie uczniów, ich stylów uczenia się, systemów reprezentacyjnych - motywowanie uczniów do

nauki - indywidualizacja procesu kształcenia (uczeń zdolny, uczeń trudny)

Metody dydaktyczne:

praca z tekstem,

pogadanka,

dyskusja,

gry dydaktyczne,

metody praktyczne

Uwaga: Laboratoria będą realizowane w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Walentyna Wróblewska 14/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Walentyna Wróblewska 16/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Zińczuk 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)