Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka i prawo oświatowe 380-OS1-1GJJ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Balicki A., Pyter M., Prawo oświatowe, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Budajczak M., Edukacja domowa, GWP, 2004.

Dorczak R., Modele współpracy szkoły z organizacjami w środowisku lokalnym, https://www.npseo.pl/data/various/files/dorczak.pdf

Kędra M., Włączanie rodziców w edukację dzieci, Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Mazurkiewicz G. (red.), Jak być jeszcze lepszym? Ewaluacja w edukacji, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Śliwerski B., Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu, IMPULS, Kraków 2013.

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły. Raport tematyczny z badania. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.

Strona internetowa MEN www.men.gov.pl

Akty prawne:

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2017 r., poz. 1189, z pożn. zm.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2017 r., poz. 60, z późn. zm.

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2018 r., pozycja 1574

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 2017 r., poz. 1658

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 1611 oraz z 2019 r. poz. 1575

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. poz. 1591, z 2018 r. poz. 1647 oraz z 2019 r. poz. 323.

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 2017, pozycja 1578; i 2018 r. poz. 1485.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

strukturę i funkcje systemu oświaty oraz alternatywnych form edukacji: podstawy, cele, organizację oraz funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych KA7_WK7; (sposób weryfikacji: kolokwium pisemne)

Student jest gotów do:

posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego człowieka KA7_KR1; (sposób weryfikacji: kolokwium pisemne, aktywność w dyskusjach w czasie zajęć)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dozwolona jest jedna nieobecność, która nie podlega zaliczaniu. Do zaliczenia może przystąpić student, który był obecny na minimum 51% ćwiczeń.

Ponadto wymagana jest aktywność w trakcie zajęć, udział w pracy zespołowej oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego – minimum 51% punktów.

Kolokwium odbędzie się na platformie Blackboard

Zakres tematów:

1.System edukacji w Polsce, obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Edukacja

domowa jako forma realizacji ustawowego obowiązku szkolnego.

2.Rodzice w szkole – podstawy prawne i organizacja współpracy oraz dobre

praktyki współpracy rodziców z placówką edukacyjną.

3. Współpraca szkól ze środowiskiem lokalnym w świetle prawa

oświatowego.

4.Awans zawodowy nauczyciela.

5.Ewaluacja jakości pracy szkół i placówek w nadzorze pedagogicznym.

Metody dydaktyczne:

Ukierunkowane na aktywny udział studenta w toku zajęć, dzielenie się własnymi poglądami, wyrażanie opinii z poszanowaniem zasad kultury, udział w dyskusjach, samodzielna praca z tekstem, praca w grupie, projekty zespołowe, konsultacje indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 10:15 - 11:45, sala B125
Bożena Tołwińska 21/ szczegóły
2 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala B125
Bożena Tołwińska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.