Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ogólna 380-OS1-1PSO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

P.Zimbardo, R.Gerrig (2006). Psychologia i życia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

1. Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat psychologicznych podstaw wychowania oraz rozumie znaczenie procesów psychicznych takich jak: świadomość, percepcja, uczenie się, pamięć, myślenie, emocje, motywacja, poznanie społeczne w procesie kształcenia; zna biologiczne podstawy procesów psychicznych (KA6_WG3) Weryfikacja: zaliczenie pisemne lub ustne oraz aktywność na zajęciach.

2. Ma podstawową wiedzę na temat głównych psychologicznych koncepcji człowieka (koncepcja psychodynamiczna, behawioralna, poznawcza, humanistyczna) (KA6_WG4) Weryfikacja: zaliczenie pisemne lub ustne oraz aktywność na zajęciach.

3. Zna podstawowe psychologiczne teorie dotyczące uczenia się (warunkowanie klasyczne, warunkowanie instrumentalne, uczenie się przez wgląd, modelowanie zachowania) oraz rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów (KA6_WK2) Weryfikacja: zaliczenie pisemne lub ustne oraz aktywność na zajęciach.

4. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną o zjawiskach psychicznych i strukturze osobowościw celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań (KA6_UW2) Weryfikacja: zaliczenie pisemne lub ustne oraz aktywność na zajęciach.

5. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę o strukturze i przebiegu funkcji psychicznych oraz mechanizmach regulacyjnych osobowości korzystając z różnych źródeł; rozwija swoje profesjonalne umiejętności w tym zakresie (KA6_UW4) Weryfikacja: zaliczenie pisemne lub ustne oraz aktywność na zajęciach.

6. Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach psychologicznych (KA6_KR2) Weryfikacja: zaliczenie pisemne lub ustne oraz aktywność na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne zdalne (test - pytania zamknięte jednokrotnego wyboru; 51% punktów jest niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny); ocena aktywności podczas zajęć

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie min. 50% punktów w testach to każdego omawianego tematu (testy dostępne na platformie Blackboard)

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne

2. Uczenie się: warunkowanie klasyczne (relacje bodziec bezwarunkowy-reakcja bezwarunkowa oraz bodziec warunkowy-reakcja warunkowa, eksperymenty Pawłowa, nabywanie, wygaszanie, samorzutne odnowienie odruchu, generalizacja, różnicowanie)

3. Uczenie się: warunkowanie sprawcze (prawo efektu, pozytywne i negatywne czynniki wzmacniające, bodźce dyskryminacyjne, generalizacja, rozkłady wzmocnień)

4. Psychologia świadomości - świadomość i sposoby jej badania, dwa systemy wzrokowe Goodale'a (świadomość vs działanie), funkcje świadomości, sen, hipnoza, trans, doświadczenia religijne, środki zmieniające psychikę

5. Pamięć: pamięć jawna vs utajona; deklaratywna vs proceduralna; sensoryczna (ikoniczna i echoiczna); operacyjna i krótkotrwała; długotrwała; epizodyczna i semantyczna; pamięć rekonstrutywna

6. Psychologia rozwojowa: rozwój poznawczy w ciągu życia, teoria rozwoju Piageta, przyswajanie języka, rozwój społeczny, rozwój moralny; style przywiązania; style wychowawcze

7. Psychologia społeczna - wpływ normatywny i informacyjny, atrybucje, konformizm, dynamika grupy, uprzedzenia i stereotypy, agresja, podstawowy błąd atrybucji, egotyzm atrybucyjny, samospełniające się proroctwo, dysonans poznawczy, posłuszeństwo względem autorytetu

8. Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

praca z tekstem, praca w grupach, ćwiczenia praktyczne, studium przypadku, dyskusja, test

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala B125
Katarzyna Skok 21/ szczegóły
2 co drugi piątek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala B125
Katarzyna Skok 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.