Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania 380-OS1-1TWY
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Braun-Gałkowska M., W tę samą stronę. Książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych, Warszawa 1994.

Braun-Gałkowska M., Gutowska A. (red.), W tę samą stronę. Antologia tekstów do lekcji wychowawczych, t. 1 i 2, Warszawa 1994.

Kosyrz Z., Osobowość wychowawcy, Warszawa 2005.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2010.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.

Śliwerski B., Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania, Kraków 2010.

Tyrała P., Teoria wychowania. Bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia, Toruń 2001.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

KA6_WK8: ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

KA6_UW2: potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

Sposób weryfikacji: kolokwium zaliczeniowe

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

KA6_UK1: potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin

KA6_UO1: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań

KA6_UO3: potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

Sposób weryfikacji: kolokwium zaliczeniowe, przygotowanie w zespole projektu zajęć wychowawczych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

KA6_KO1: ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

Sposób weryfikacji: kolokwium zaliczeniowe, przygotowanie w zespole projektu zajęć wychowawczych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (wymagane jest 75% obecności na zajęciach; nieobecności na zajęciach zaliczane są w formie pisemnej w trakcie godzin konsultacyjnych. Formy pomiaru pracy studenta:

- sporządzenie projektu zajęć na ocenę

- ocena samodzielne poprowadzonych zajęć wg przygotowanego projektu

- pozytywnie zaliczone kolokwium w formie pytań otwartych. Ocenę pozytywną gwarantuje uzyskanie przez studenta 51% punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w problematykę przedmiotu

2. Wybrane elementy struktury procesu wychowania

3. Osoba nauczyciela-wychowawcy (kompetencje, zagadnienie autorytetu)

4. Wybrane dziedziny wychowania

5. Projekt (przeprowadzanie zajęć przez studentów z problematyki dziedzin wychowania)

Metody dydaktyczne:

praca z tekstem naukowym, metody aktywizujące, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:00 - 13:15, sala B224
Magda Kusiuk 21/ szczegóły
2 każda środa, 8:30 - 10:45, sala B225
Magda Kusiuk 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.