Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie uniwersalne - identyfikacja potrzeb osób z niepełnosprawnością 380-OS1-1JAJ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

•Antoszewska B., Myśliwczyk I. (2017). Jest człowiek z niepełnosprawnością: pola refleksji. Poznań; Olsztyn: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum.

•Borowiecki P. (2015). Samoocena osób z niepełnosprawnością w świetle wybranej literatury i badań własnych. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 11(15), 109-126.

•Błaszak M., Przybylski Ł.(2010). Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania. Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR.

•Chrzanowska I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

•Cohen J. Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych. Tłumaczenie na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Adaptacja Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych http://niepelnosprawni.sggw.pl/MPIPS_Savoir_vivre.pdf

•Fajfer-Kluczek I., (2005). Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

•Kowalski K., Włącznik – projektowania bez barier. Fundacja Integracja. Warszawa www.integracja.org/wlacznik

•Niedbalski, J. (2019). Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji społecznej. Łódź : Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

•Wysocki M.(2012). Projektowanie uniwersalne – równość praw poprzez dostępność. [w:], Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Warszawa: Rzecznik Praw Obywatelskich.

Literatura uzupełniająca:

•Abramowska B. (2004). Włączanie osób ze znacznym i głębokim stopniem upośledzenia umysłowego. Tłum. L. Czarkowska , Warszawa: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

•Bee H., (2004). Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Wydawnictwo Zysk i Sk-a.

•Becker- Pestka D, Kubiński G., Łojko M.(2017). Różne obszary wykluczenia społecznego w Polsce. Wybrane zagadnienia. Wrocław: Exante.

•Chrzanowska I. (2003). Niepełnosprawność a zagrożenie marginalizacją i wykluczeniem. Rozważania w kontekście teorii underclass. Studia Edukacyjne, 5, s. 63-73.

•Garbat M.(3003). Środowisko fizyczne i społeczne osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 18–33.

•Kowal E.(2006). Problemy życia społecznego osób niepełnosprawnych. W: H. Ochonczenko, M.A. Paszkowicz (red.), Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych.Kraków: Oficyna Wyd.”Impuls”.

•Kowalski K., Włącznik – projektowanie bez barier. Fundacja Integracja. Warszawa www.integracja.org/wlacznik

•Małachowska G., Tarwacki M.(2019). Dostępne przedszkole, dostępna szkoła – co to znaczy? [w:] I. Chrzanowska, G. Szumski: Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. Seria naukowa, TOM 7,Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

•Osoby niewidome i słabowidzące w przestrzeni publicznej – zalecenia, przepisy, dobre praktyki. PZN, Warszawa 2009.

•Ploch L.(2016). Artysta z niepełnosprawnością – perspektywa możliwości, W: E. Zakrzewska-Manterys, J. Niedbalski (red.), Pasjonaci, kreatorzy, twórcy. Ludzie niepełnosprawni jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

•Raport końcowy Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2017

•Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością. Wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2016.

•Terelak J. F. (2011). Wprowadzenie do psychologii. Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica.

•Zemło M. Sakowicz-Boboryko A, Bilewicz M, Dziekońska M, Otapowicz D, Szada-Boryszkowska J.(2018). W kierunku inkluzji społecznej. Potrzeby osób z niepełnosprawnością w mieście Białystok, Białystok-Gdańsk: Wyd. Naukowe Katedra.

Efekty uczenia się:

KA6-WG5 – jest świadomy możliwości i ograniczeń w zakresie funkcjonowania osób o zróżnicowanych potrzebach zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym;

KA6_UW2 - potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów związanych z dostępnością przestrzeni edukacyjnej i społecznej w odniesieniu do potrzeb osób z niepełnosprawnością;

KA6_KO1 - ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku edukacyjnym i społecznym; jest świadomy obecności barier fizycznych i społecznych w kontekście marginalizacji i wykluczenia społecznego, ograniczenia podmiotowości, autonomii i niezależności życiowej osób ze szczególnymi potrzebami.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest ocena aktywności podczas zajęć, wykonanie zadań problemowych i przygotowanie sprawozdań. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione nieobecności zaliczane są podczas konsultacji. Nieobecność na więcej niż połowie zajęć predysponuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1.Identyfikacja potrzeb związanych z doświadczaniem barier utrudniających samodzielne przemieszczanie się i wykonywanie czynności dnia codziennego. Psychiczne i społeczne konsekwencje ograniczeń fizycznych i społecznych doświadczanych przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

2.Identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w przestrzeni społecznej - savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością

3. Bariery utrudniające aktywne uczestnictwo uczniów z niepełnosprawnością (intelektualną , sensoryczną, ruchową, autyzmem) w zajęciach edukacyjnych i wychowawczych i ich konsekwencje dla procesu motywacji i równości szans edukacyjnych.

4. Doświadczanie barier w dostępie do informacji słuchowej i w komunikowaniu się

5. Identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze uczestnictwa w kulturze, sporcie i rekreacji

Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa (doświadczeń, obserwacji), metoda poszukująca (sytuacyjna, giełda pomysłów), pokaz, symulacyjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 12:00 - 13:30, sala B123
Dorota Otapowicz 21/ szczegóły
2 co drugi piątek (parzyste), 10:15 - 11:45, sala B123
Dorota Otapowicz 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.