Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i praktyka mediów współczesnych 380-AS1-2BBG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Benjamin W. Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, w: Twórca jako wytwórca, Wyboru dokonał H. Orłowski. Poznań 1975.

2. de Kerckhove D., Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości. Mikom, Warszawa 1996

3. Fiske J., Television Culture, New York 1987

4. Godzic W., Telewizja jak kultura, Kraków 1997

5. Horton D, Wohl R., Komunikacja masowa i paraspołeczna interakcja. Uwagi o intymności na odległość, przeł. Artur Piskorz [w:] Pejzaże audiowizualne. Telewizja – video – komputer, pod red. Andrzeja Gwoździa, Kraków 1997.

6. Jędrzejewski S., Radio renesans. Od monopolu do konkurencji., Warszawa 1997

7. Keen A., Kult amatora czyli jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007

8. Kominek M., Zaczęło się od fonografu, PWM, Kraków 1986

9. Lessig L., Wolna kultura, wydanie online, WSiP, Warszawa 2004

10. Manovich L., Język nowych mediów, WAiP, Warszawa 2006, (rozdz. Czym są nowe media, s. 79 – 118, rozdz. Czym nie są nowe media, s. 119-138)

11. McLuhan, Przekaźniki zimne i gorące, w: Audiowizualność w kulturze, oprac. J. Bocheńska, A. Kisielewska, różne wydania

12. Patryk Gałuszka, Biznes muzyczny, Warszawa 2009

13. Patryk Gałuszka, Geneza, ewolucja, formy dystrybucji muzyki w internecie. „Świat Marketingu” Maj 2005

14. Siwak W., Audiosfera na przełomie stuleci, [w:] Hopfinger M. (red.) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2003.

15. Siwak W., Sampling jako prowokacja. O kulturze remiksu i cyfrowej kradzieży, w: Kisielewski A. (red.) Artystów gry z kulturą czyli sztuka jako prowokacja, Białystok 2009.

16. Taylor L., Willis A., Medioznawstwo, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006 (rozdz. 5 i 13)

Efekty uczenia się:

Wiedza - student:

1. posiada wiedzę na temat historii powstania i rozwoju mediów oraz posiada wiedzę odnośnie typów oraz społecznych czynników kształtujących przeobrażenia przekazów medialnych K_W07;

2. zna podstawowe współczesne teorie mediów, cechy przekazu medialnego, zna podstawowe modele komunikacji i ich związki z przemianami kultury K_W08;

Umiejętności - student:

1. ma umiejętność rozpoznawania typów mediów oraz czynników mających wpływ na ich przeobrażenia oraz potrafi określić cechy specyficzne przekazów medialnych w odniesieniu do sytuacjami społecznych, politycznych i kulturalnych K_U01;

2. potrafi dokonać opisu i analizy konkretnych przekazów medialnych (struktura i funkcje) na tle specyfiki danego medium, opisać składniki sytuacji komunikacyjnej danego przekazu (nadawca, odbiorca, przekaz, kanał, kod) oraz dokonać opisu konkretnej instytucji medialnej z uwagi jej cechy organizacyjne i technologiczne K_U02;

Kompetencje społeczne - student:

1. rozwija indywidualne kompetencje interpretacyjne, formułowania sądów krytycznych, argumentacji i dyskusji K_K01;

2. rozwija kompetencje pracy w grupie K_K07;

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: dyskusja, referaty, prezentacje, eseje

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: ćwiczenia: zaliczenie na ocenę

Zajęcia rozliczanie w systemie punktowym:

Obecność - 7 x 5 pkt = 35 pkt

Można mieć jedną nieobecność w semestrze. Pozostałe należy odrobić na konsultacjach/konsultacjach online

Aktywność - od 5 do 15 pkt - podczas dyskusji na zajęciach oraz na kanale dyskusja na platformie e-learningowej

Interpretacja zadanego tekstu – 10 pkt.

Referat – 15 pkt.

Referat translatoryjny – 20 pkt

Esej - do 15 pkt

Student ma obowiązek napisać 2 eseje wybierając z 8 proponowanych tematów. Może także napisać eseje dodatkowe. Eseje przesyłane są jako zadania na platformę e-learningową przedmiotu

Kryteria zaliczenia:

Poniżej 51 pkt – 2; 51-60 pkt – 3, 61-70 pkt - 3,5; 71-80 pkt – 4; 81-90 pkt - 4,5; 91-100 pkt - 5

Uzyskanie oceny bardzo dobrej z zaliczenia ćwiczeń daje możliwość uzyskania bonusu egzaminacyjnego i zwolnienia z egzaminu testowego z tematyki wykładów. Student musi jednocześnie spełniać kryteria wymagane do zaliczenia wykładu (obecność na wszystkich wykładach i aktywność na wykładach lub/i kanale dyskusja powyżej 20 pkt.)

Zakres tematów:

1. Moje medialne otoczenie. Media jako symulacja świata. Online - offline. Ja jako "ja" i ja jako "awatar" – 1h

2. Media jako „ramy” kultury – era mowy, pisma, druku, elektryczności, cyfrowa – 2h

3. Audytorium a publiczność mediów. Osobowość medialna a celebryta – 2h

4. Gatunki medialne. Stare i nowe media. Język nowych mediów – 2h

5. Przemiany telewizji. Stara i nowa telewizja. Teorie widza telewizyjnego, gatunki telewizyjne i hybrydyzacja gatunków – 2h

6. Media audialne w XX i XXI wieku – 2h

7. Nowe media i kultura remiksu. Własność intelektualna w dobie nowych mediów – 2h

8. Social media i kultura 2.0. Media cyfrowe a nowi twórcy i odbiorcy – 2h

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: dyskusja, referaty, eseje, prezentacje multimedialne, dyskusje na kanale dyskusyjnym przedmiotu, konsultacje, konsultacje online

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 10:15 - 11:45, sala A111
Wojciech Siwak 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.