Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka potrzeb kulturalnych 380-AS1-2DKO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Babbie Earl, 2005, rozdz. 4: Plan badań, [w:] tegoż, Badania społeczne w praktyce, tłum. Witold Betkiewicz i In., Warszawa: PWN, s. 109-138.

• Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S., 2010, Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych, [w:] tychże (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, s. 19-62.

• Drozdowski Rafał, Fatyga Barbara, Filiciak Mirosław, Krajewski Marek, Szlendak Tomasz, 2014, Praktyki kulturalne Polaków, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, http://ozkultura.pl/node/7516.

• Filiciak Mirosław, Danielewicz Michał, Halawa Mateusz, Mazurek Paweł, Nowotny Agata, 2010, Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, http://www.mim.swps.pl

• Grad Jan, 1999, Rozdział I: Kultura – uczestnictwo w kulturze – upowszechnianie kultury (rozumienie pojęć); Rozdział II: Uczestnictwo w kulturze artystycznej społeczeństwa polskiego i jego uwarunkowania, [w:] Grad Jan, Kaczmarek Urszula, Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 11-30, s. 77-93.

• Heath Joseph, Potter Andrew, 2010, Bunt na sprzedaż. Dlaczego kultury nie da się zagłuszyć, tłum. Hanna Jankowska, Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA SA: rozdział 4: Nienawidzę siebie i chcę kupować, s. 125-169; rozdział 7: Od pogoni za statusem do łowienia trendów, s. 235-274.

• Krajewski Marek, W stronę relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, „Kultura i Społeczeństwo” 2013, nr 1, s. 42-63, http://kis.czasopisma.pan.pl/images/data/kis/wydania/No_1_2013/kultura-2013-0003.pdf

• Pink Sarah, 2009, Część 3: Tworzenie wiedzy, [w:], tejże, Etnografia wizualna, tłum. Maria Skiba, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 85-180.

• Plińska Dominika, Rakowski Tomasz, 2009, Badanie – rozumienie – działanie społeczne. Projekt etnografii animacyjnej i etnograficznie zorientowanej animacji kultury, „Kultura Współczesna”, Nr 4, s. 32-50.

• Plińska Dominika, Rakowski Tomasz, 2010, Etnografia jako działanie społeczne/ animacja kultury, [w:] Jakub Steblik, Łukasz Sochacki, Filip Wróblewski, Antropologia zaangażowana (?), „Prace Etnograficzne”, z. 38, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 85-94.

• Willis Paul, 2005, Wyobraźnia etnograficzna, tłum. Ewa Klekot, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, tamże: cz. II: Penetracje w świecie ponowoczesnym, s. 101-122.

Literatura uzupełniająca:

• „Kultura Współczesna” 2016, nr 6 – numer w całości poświęcony diagnozie w kulturze.

• Cichocki Piotr i In. (red.), 2015, Oddolne tworzenie kultury. Perspektywa antropologiczna, Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/8623

• Alexander Bryant Keith, 2010, Etnografia performatywna. Odgrywanie i pobudzanie kultury, [w:] Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S., Metody badań jakościowych, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 581-622.

• Filiciak Mirosław, Danielewicz Michał, Buchner Anna, Zaniewska Katarzyna, 2012, Tajni kulturalni. Obiegi kultury z perspektywy twórców sieciowych węzłów wymiany treści, Warszawa: SWPS, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/146/Tajni_Kulturalni_Raport.pdf?sequence=1

• Hammersley Martyn, Atkinson Paul, 2000, Metody badań terenowych, tłum. Sławomir Dymczyk, Poznań: Zysk i S-ka.

• Jenkins Henry, 2006, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. Małgorzata Bernatowicz, Mirosław Filiciak, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

• Jewdokimow Marcin, 2012, Nowe koncepcje uczestnictwa w kulturze – od władzy symbolicznej do negocjacji i partycypacji, „Zoon Politikon”, Rocznik Naukowy, Warszawa: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, s. 83-94, https://www.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/Zoon_Politikon_2012.pdf

• Obserwatorium Żywej Kultury, http://ozkultura.pl/node/7516.

• Ochał Magdalena, Kocikowski Michał, Zbadaj kulturę. Proste narzędzia badawcze dla instytucji kultury. Krótki przewodnik, Mazowiecki Instytut Kultury, http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/4589/zbadaj-kulture-net.pdf

• Projekt Wędrujące opowieści, Warszawa: Polski Instytut Antropologii, http://etnologia.amu.edu.pl/badania/wedrujace-opowiesci-agata-hummel-i-weronika-braczek/

• Skórzyńska Agata, Krajewski Marek (red.), 2017, Diagnoza w kulturze, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, http://www.nck.pl/media/attachments/318698/Diagnoza%20w%20kulturze.pdf.

• SocLab Laboratorium Badań i Działań Społecznych, 2012, Diagnoza partycypacji mieszkańców województwa podlaskiego w kulturze, http://www.soclab.org.pl/wp-content/uploads/2012/02/prezentacjawynikidiagnozykulturywojpodlaskiesoclab17_12_2012.pdf

• Świątkiewicz Wojciech, 2001, Uczestnictwo w kulturze, [w:] Bokszański Zbigniew (red.), Encyklopedia socjologii, Warszawa: Oficyna Wydawnicza, s. 362-368.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza. Student (KA6_WK5, KA6_WK9):

a) zna podstawowe metody i techniki badawcze służące diagnozowaniu warunków animacji społeczno-kulturowej;

b) wie jak zaplanować i przeprowadzić badanie diagnostyczne.

2. Umiejętności. Student (KA6_UW1, KA6_UW5):

a) przygotować plan badań diagnostycznych dotyczących warunków animacji społeczno-kulturowej;

b) wybrać odpowiednie do sformułowanego problemu badawczego metody badania i przeprowadzić postępowanie diagnostyczne.

3. Kompetencje społeczne studentek i studentów (KA6_KO3):

a) rozumie konieczność diagnozowania warunków animacji społeczno-kulturowej;

b) podejmuje współpracę z badanymi w trakcie prowadzenia badań diagnostycznych.

Metody i kryteria oceniania:

● Wykłady kończą się zaliczeniem pisemnym (w formie testu przeprowadzonego na platformie e-learningowej) na ocenę. By otrzymać ocenę pozytywną z zaliczenia student powinien uzyskać nie mniej niż 51% punktów.

● Warunkiem zaliczenia wykładów jest posiadanie wiedzy dotyczącej zagadnień poruszanych w trakcie zajęć oraz podanej w podanej literaturze przedmiotowej.

Zakres tematów:

1. Potrzeba kulturalna, uczestnictwo w kulturze, determinanty aktywności kulturalnej.

2. Badania ilościowe i jakościowe w diagnozowaniu stanu potrzeb kulturalnych.

3. Kultura uczestnictwa. Nowe media i nieformalne obiegi kultury.

4. Wyobraźnia etnograficzna jako metoda badania twórczych praktyk kulturowych.

5. Etnografia wizualna.

6. Kontrkultura - uczestniczenie w kulturze jako strategia oporu.

7. Etnografia animacyjna.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy z elementami dyskusji, pokaz, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala C1.2
Ewa Kępa 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.