Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka pedagogiczna 380-S1-2YDPD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Ewa Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania, Impuls, Kraków 2013.

Ewa Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji, PWN, Warszawa 2008.

Ewa Wysocka, Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny, Wyd. UŚ, Katowice 2015

Ewa Wysocka, Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Warsztat diagnostyczny pedagoga praktyka, Wyd. UŚ, Katowice 2019.

Maria Deptuła (red.) Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym, Bydgoszcz 2006.

Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego.; 2006

Kawula S. , Człowiek w relacjach socjopedagogicznych; Toruń 1999

Kmiecik-Baran K., Młodzież i przemoc. Mechanizmy socjologiczno-psychologiczne. Warszawa 1999

Lepalczyk I., (red) Elementy diagnostyki pedagogicznej. Warszawa 1987

Łobocki M., Metody badań pedagogicznych. Kraków 2000

Nalaskowski S., Metody badań i diagnozowania w edukacji; Toruń 2000

Palka S., Diagnozowanie w działalności dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli., W: Edukacja jutra. XI Tatrzańskie seminarium naukowe. (red) F. Berezyński, K. Denek Szczecin 2005

Marta Guziuk-Tkacz, Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Zak, Warszawa 2011.

Pospiszyl K., Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje. Warszawa 1990

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa 2000

Tomczak J., Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej. 2005

Sujak-Lesz K., (red) Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna. 2002

Spionek H., Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. Warszawa 1973

Wigocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci 6 letnich. Warszawa 2003

J. Nikitorowicz ,K. Sawicki, T. Bajkowski (red.):Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu. Olecko 2003

S. Ziemski: Problemy dobrej diagnozy. Warszawa

S. Kawula ,Z .Dąbrowski ,M. Gałaś: Diagnozowanie potrzeb opiekuńczych i kulturalnych środowiska. Toruń 1980

Literatura uzupełniająca

G. Krasowicz-Kupis: Psychologia dysleksji. Warszawa 2008

E. Górniewicz: Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. Olsztyn 2000

H. Sęk: Metody projekcyjne. Tradycja i współczesność. Poznań 1984.

S. Palka: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1998

J. Mickiewicz: Jedynka z ortografii- rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii starszym wieku szkolnym. Toruń 1998.

M. Stierlin,I.Rucker- Embden,N.Wetzel,M.Wirsching: Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańsk 1999

M. Łopatkowa: Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną. Warszawa 1983

A. Frydrychowicz: Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Warszawa 1996.

W .Socha: Wybrane problemy z diagnostyki i organizacji środowiska wychowawczego. Lublin 1984

T .Pilch, I .Lepalczyk (red.):Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Warszawa 1995

G .Gajewska: Problemy- dylematy wynikające z teorii potrzeb dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem. Zielona Góra 1997

B .Kaja: Zarys terapii dziecka. Metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka. Bydgoszcz 2001.

A .Kozłowska: Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka. Diagnoza i terapia. Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

K_W10

Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.

K_W15

Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wych., opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej.

Umiejętności

K_U01

Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

K_U03

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej

Kompetencje społeczne

K_K07

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: egzamin pisemny, zaliczenie na ocenę

Zakres tematów:

I WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ ZAJĘĆ

II PODSTAWY DOTYCZĄCE POZNANIA DIAGNOSTYCZNEGO

1. Wyjaśnienie podstawowej terminologii

2. Zasady diagnozy psychopedagogicznej

3. Błędy diagnostyczne

4. Schemat diagnozy rozwiniętej wg Stefana Ziemskiego

5. Etapy diagnozy wg Adama Podgóreckiego

6. Holistyczne ujęcie procesu diagnozowania

7. Nabywanie umiejętności tworzenia diagnoz cząstkowych, diagnozy rozwiniętej wg S. Ziemskiego na podstawie analizy indywidualnego przypadku

III SPOSOBY POZNANIA DIAGNOSTYCZNEGO

1. Metoda, technika oraz narzędzie diagnostyczne

2. Podstawowe metody i techniki diagnostyczne w pedagogice

IV DIAGNOZOWANIE POTRZEB W PRACY PEDAGOGICZNEJ

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: potrzeba; potrzeba ludzka; potrzeba psychiczna; potrzeba opiekuńcza

2. Wybrane klasyfikacje potrzeb

a) Teoria hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa

b) Potrzeby wg Kazimierza Obuchowskiego

c) Potrzeby psychiczne wg koncepcji Henrego A. Murraya

3. Potrzeby człowieka

4. Nabywanie umiejętności tworzenia diagnozy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb

V DIAGNOZA WYBRANYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH

1. Diagnoza dysleksji rozwojowej jako podstawa prognozy trudności w uczeniu się

2. Sytuacja ucznia zdolnego

3. Lęki i fobie szkolne

4. Sytuacja dziecka przewlekle chorego

5. Sytuacja dziecka cudzoziemskiego, dziecka uchodźców

6. Zachowania ryzykowne młodzieży

7. Sytuacja dziecka w rodzinie niepełnej

8. Problem nierównego traktowania dzieci w rodzinie

9. Sytuacja dziecka agresywnego

VI EWALUACJA I PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy

Wykład z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia audytoryjne: projekt praktyczny; praca w grupach ; analiza przypadków ; dyskusja ; rozwiązywanie zadań ; aktywność

Forma zaliczenia: egzamin pisemny, zaliczenie na ocenę

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 12:00 - 13:30, sala A236
Jerzy Nikitorowicz 75/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.