Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia młodzieży niedostosowanej społecznie 380-OS1-3ALN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Antoniak J. (2019). Niedostosowanie społeczne nieletnich – przyczyny, skutki, profilaktyka. Roczniki Pedagogiczne, 11(47), 77-95.

Dembach K.E. (2002). Mobbing w szkole. Gdańsk: GWP.

Grotowska-Leder J. (2008). Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kwiatkowska G.E. (2019). Poziom agresji a skłonność do zachowań ryzykownych młodzieży w okresie adolescencji. Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin – Polonia, Vol. XXXII, 3, 197-216.

Mielczarek M. (2019). Kompetencje interpersonalne młodzieży niedostosowanej społecznie. Perspektywa społeczno-zawodowa. Szkoła – Zawód – Praca, 18, 274-292.

Nowakowski K., Wróbel K. (2020). Cechy psychopatyczne, prężność psychiczna i radzenie sobie ze stresem u młodzieży niedostosowanej społecznie. Psychiatria Polska, 169, 1-11.

Pospiszyl I., Szczepanik R. (red.) (2007). Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet. Łódź: WSH-E.

Stanik M., Woszczek L. (red.) (2005). Przestępczość nieletnich. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Urban B., Stanik M. (2007). Resocjalizacja, t. 1 i 2. Warszawa: PWN.

Wach T. (2009). Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych.Lublin: Wydawnictwo KUL.

Literatura uzupełniająca:

Bernasiewicz M., Noszczyk-Bernasiewicz M. (2019). Programy resocjalizacyjne realizowane w polskich zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz ich ewaluacja. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 2(9), 127-138.

Goldstein A.P. i in. (2001). Umiejętności chroniące – zapobieganie narkomanii wśród młodzieży. Warszawa: KARAN.

Ostrowska K. (2008). Psychologia resocjalizacyjna. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Teesson M. (2005). Uzależnienia. Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy: student ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, sposobów i kanałów komunikowania się (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) (WG6); ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących (WK3); ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej (WK8).

W zakresie umiejętności: student potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne(w tym dotyczące wykorzystywania wytworów intelektualnych); przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznychi badawczych (UU2).

W zakresie kompetencji: student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie (KO3).

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test wyboru.

Zakres tematów:

1. Zarys psychologii rozwoju człowieka.

2. Podstawowe czynniki wpływające na rozwój człowieka.

3. Kryteria dojrzałej osobowości.

4. Kompetencje społeczne jako istotny element dojrzałej osobowości.

5. Niedostosowanie społeczne problemem młodzieży i jej otoczenia.

6. Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedianych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala C2.19
Andrzej Dakowicz 33/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.