Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza instytucji opiekuńczo-wychowawczych 380-OS1-3BEP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Publikacje zwarte

Deptuła M. (red.), Diagnostyka i profilaktyka w szkole i w środowisku lokalnym, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004.

Duraj-Nowakowa K., Gruca-Miąsik U. (red.), Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006.

Kantowicz E. (red), Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2011.

Racław-Markowska M. (red.), Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.

Sadowska-Snarska C. (red.), System instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007.

Szatur- Jaworowska B. (red.), Ewaluacja w służbach społecznych, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2010.

Szczepanik R., Wawrzyniak J. (red.), Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. Diagnoza i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódż 2012.

Szymanowska J. (red.), Ewaluacja w pracy socjalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Ustawy i rozporządzenia

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

Raporty

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Obserwatorium Integracji Społecznej, Analiza losów wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa podlaskiego, Białystok 2012.

Najwyższa Izba Kontroli, Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz powrotu dzieci do wychowania w rodzinie, Warszawa 2012.

Bobaj A., Butarewicz A, Cudowska A, Tołwińska B., Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia wychowanków instytucji opieki zastępczej w Białymstoku”, Białystok 2012.

Efekty uczenia się:

KA6_WG7

absolwent ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i

instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi

relacjach

Sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć, kolokwium zaliczeniowe.

KA6_UW2

absolwent potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu

pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i

interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych,

opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów

ludzkich zachowań

Sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena prezentacji zespołu

KA6_KO1

absolwent ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do

podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje

trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i

zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

Sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena prezentacji zespołu

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot realizowany jest w formie zajęć ćwiczeniowych aktywizujących studentów do samodzielnej pracy indywidualnej i zespołowej. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w sposób ciągły na podstawie punktacji cząstkowej zgromadzonej przez studenta w trakcie: 1) realizacji zadań poprzez pracę indywidualną i zespołową, 2) oceny z grupowego projektu diagnostycznego oraz 3) obecności i aktywności studenta na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach, które nie wymagają zaliczenia, pod warunkiem, że nie miały one miejsca w czasie obowiązkowego zaliczenia zadania dydaktycznego. Do ubiegania się o zaliczenie niezbędna jest obecność studenta na 51% ćwiczeń, przy czym nieusprawiedliwione nieobecności skutkują obniżeniem końcowej oceny.

Zakres tematów:

Rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych w Polsce

Instytucje opieki zastępczej

Diagnoza – kwestie definicyjne i rodzaje diagnoz

Uwarunkowania procesu diagnostycznego

Instytucjonalne formy oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych

Wybrane obszary diagnozy instytucji opiekuńczo-wychowawczych

Metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w diagnozie instytucji opiekuńczo-wychowawczych

Diagnoza problemów i potrzeb w instytucjach opieki, wychowania i resocjalizacji

Diagnoza instytucji totalnych

Ewaluacja pracy instytucji opiekuńczo-wychowawczych

Diagnoza klimatu społecznego instytucji opiekuńczo-wychowawczych

Diagnoza wybranych instytucji opiekuńczo-wychowawczych

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące, samodzielna praca studenta z literaturą przedmiotu, projekty zespołowe, praca w grupach, dyskusja, konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:00 - 13:30, sala A208
Agata Butarewicz-Głowacka 18/ szczegóły
2 każda środa, 13:45 - 15:15, sala B123
Agata Butarewicz-Głowacka 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.