Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza dziecka i rodziny 380-OS1-3DDR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Diagnoza w wymiarze jednostkowym i społecznym, (red.) S. Banaszak, J. Śmietańska, Poznań 2019.

• Diagnoza interdyscyplinarna: wybrane problemy, (red.) J. Skibskiej, Kraków 2017.

• E. Wysocka, Diagnostyka Pedagogiczna. Nowe Obszary i rozwiązania, Kraków 2013.

• E. Jarosz, Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2007.

• B. Skałbania, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Wyd. „Impuls”, Kraków 2011.

• N. Rodríguez, Co nam mówią rysunki dzieci, Kielce 2013.

• Rysunek projekcyjny w badaniach nad rodziną i wychowaniem: aspekty badań empirycznych i klinicznych, (red.) B. Kostrubiec-Wojtachnio, E. Trubiłowicz, Lublin 2012.

• A. Frydrychowicz, Rysunek dziecka. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych, Warszawa 1996.

• P. Wallon, A. Cambier, D. Engelhart, Rysunek dziecka, Warszawa 1993

• R. Fleck – Bangert, O czym mówią rysunki dzieci, Kielce 2001

• T. Bajkowski, Systemowa diagnoza rodziny jako wymóg współczesności, [w]: Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, (red.), W. Danilewicz, M. Sobecki, T. Sosnowski, Warszawa, 2013.

• - A. Margasiński, Teoria i wybrane modele systemów rodzinnych, [w:] Rodzina w ujęciu systemowym. Teoria i Badania, (red.) A. Margasiński, Warszawa, 2015.

• - J. Ostrouch-Kamińska, Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów, Kraków 2015.

Efekty uczenia się:

KA6_WG6 - ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, sposobów i kanałów komunikowania się (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii).

KA6_WK9, ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej.

KA6_UW1, potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej.

KA6_UW3, potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej.

KA6_KK1, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

KA6_KO3 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń wymaga obecności i aktywnego uczestnictwa we wszystkich realizowanych zadaniach (pracach zespołowych, projektach) ocenianych w sposób ciągły. Dozwolona jest jedna nieobecność, która nie podlega zaliczeniu, o ile nie miała miejsca w czasie obowiązkowego zaliczenia zadania dydaktycznego. Do zaliczenia nie może być dopuszczony student, który ma 50% nieobecności. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie oceny ciągłej i/lub oceny z pracy zaliczeniowej.

Zakres tematów:

Główne pojęcia z zakresu diagnozy psychopedagogicznej.

Schemat procesu poznania diagnostycznego.

Narzędzia wykorzystywane w diagnozie dziecka i rodziny.

Diagnoza dziecka i jego środowiska rodzinnego.

Strategie diagnozowania rodziny.

Zasady postępowania diagnostycznego w poznaniu środowiska rodzinnego.

Wywiad i rozmowa jako sposoby zdobywania informacji o rodzinie.

Narzędzia wykorzystywane w diagnozie dziecka i rodziny.

Diagnoza wybranych problemów funkcjonowania dziecka i rodziny.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

praca w grupach, dyskusja, analiza i interpretacja przykładowych materiałów diagnostycznych

Forma zaliczenia:

zaliczenie na ocenę

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala A203
Marta Perkowska 18/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala A208
Marta Perkowska 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.