Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prorodzinne formy opieki i wychowania 380-OS1-3GOT
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Andrzejewski M., Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej, Zakamycze, Kraków 2003.

Badora S., Uczucia i profesjonalizm: o formach opieki zastępczej, Wyd. WSP, Częstochowa 1998.

Bereźnicka M., Wychowanie dziecka we współczesnej rodzinie, Wyd. NUP, Kraków 2014.

Bębas S., Śledzianowski J., Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej, Wyd. Jedność, Kielce 2013.

Cattabeni G., Dziecko przybyłe z daleka: adopcja i rodzina zastępcza, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2008.

Gąsiorek-Drzymała D., Alfabet dziecka poszukującego, Warszawska Firma Wydawnicza, Warszawa 2011.

Gray Deborah D., Adopcja i przywiązanie: praktyczny poradnik dla rodziców, przekł.: Marta Lipińska, Maryla Kowalska, Sylwia Kot, Sopot 2010.

Gutowska A., Rodzicielstwo adopcyjne: wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.

Hrynkiewicz J., Odrzuceni: analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2006.

Izdebska J., Dziecko - dzieciństwo - rodzina - wychowanie rodzinne: kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej, Wyd. NWSP, Białystok 2015.

Kaczmarek M., Stan opieki zastępczej nad dzieckiem "na półmetku wdrażania reformy, (w:) Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od form instytucjonalnych do rodzinnych, pod red. M. Racław-Markowska, S. Legat, ISP, Warszawa 2004.

Kaczmarek M., Zmiana paradygmatu w opiece zastępczej nad dzieckiem, (w:) M. Racław Markowska (red.) Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, ISP, Warszawa 2005.

Kowalski W., Wioski Dziecięce SOS w systemie opieki zastępczej w Polsce, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2011.

Kwak A., (red.), Rodzicielstwo: między domem, prawem, służbami społecznymi, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008.

Kwak A., (red.), Z opieki zastępczej w dorosłe życie: założenia a rzeczywistość, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2006.

Łuczyński A., Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.

Modlibowska M., Odczarować adopcję: narodziny Twojego adoptowanego dziecka: poradnik rodzica dla rodziców, Wyd. CoJaNaTo, Warszawa 2012.

Passini B., Opieka nad dzieckiem i polityka społeczna, w: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, 2000 nr 4.

Ruszkowska M., Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

Safjan M., Osamotnione dzieci: rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1993.

Skudniewska T., Przeobrażenia systemu opieki nad dzieckiem w: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze., 2000, nr 4.

Smyczyński T., Prawo dziecka do rodziny, (w:) Konwencja o Prawach Dziecka. Wybrane zagadnienia prawne i socjalne, Polski Komitet UNICEF, Warszawa 1993.

Telka L., Rodzinne domy dziecka: zarys monograficzny, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.

Trawkowska D. (red.), Pomoc społeczna wobec rodzin: interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń 2011.

Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder J., Bieda wśród dzieci, w: Polska dla dzieci, Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa 2003.

Wilgocki J., Czas niepewności: o dzieciach w rodzinach zastępczych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

Wosik– Kawala D., (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze, Wyd. UMCS, Lublin 2011.

Żukiewicz A., (red.), Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń 2011.

Efekty uczenia się:

W_01 Student posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice, organizacji i procesach w nich zachodzących oraz o prawnych i społecznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z procesem wspierania rodziny oraz instytucjonalnych i prorodzinnych form opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodzicielskiej (KA6_WK3)

U_01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej w zakresie wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności opiekuńczo-wychowawczej (KA6_UW1)

U_02 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności opiekuńczo-wychowawczej (KA6_UK4)

K_01 docenia znaczenie prorodzinnych form opieki i wychowania dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi między dzieckiem a opiekunem oraz szerszym środowiskiem społecznym i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych - wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych (KA6_KK2)

Weryfikacja efektów kształcenia: test, ocena aktywności na zajęciach, obserwacja studentów podczas zajęć, konwersacja ze studentami, ocena zachowania, postaw wobec poruszanych problemów edukacyjnych, samoocena studentów

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów na ocenę na podstawie frekwencji (obecność obowiązkowa, dopuszcza się nieusprawiedliwioną nieobecność bez konieczności zaliczania na konsultacjach w wymiarze 2 godzin), aktywności na zajęciach, pracy pisemnej na podstawie literatury, zaliczenia testu (ocenę pozytywną z przedmiotu może uzyskać student, który zdobył min. 51% punktów z testu końcowego) na platformie Blackboard.

Zakres tematów:

Dobro dziecka – jako konstytutywne pojęcie prorodzinnych form opieki i wychowania

Rodzicielstwo i jego znaczenie dla procesu wychowania dziecka

Przemiany współczesnej rodziny

Integracja systemu wsparcia rodziny

Zjawisko sieroctwa i jego kompensacja

Sylwetki kreatorów opieki i wychowania

Opiekun-wychowawca – pojęcie i rodzaje

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, pokaz, praca z tekstem.

Zajęcia będą odbywać się w formie zdalnej na platformie Zoom.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala C2.19
Monika Zińczuk 33/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.