Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucjonalne formy opieki i wychowania 380-OS1-3GOW
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Borowski R., Wysocki D., Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Płock, 2001.

Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizacyjnego, Płock, 2001.

Wosik-Kawala D. (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Lublin 2011.

Badora S. (red.), Przeciw sieroctwu: zapobieganie, opieka, pomoc instytucjonalna, Tarnobrzeg 2009.

Brągiel J., Badora S. (red.), Formy pracy opiekuńczo-wychowawczej, Częstochowa 1997.

Kelm A., Formy opieki nad dzieckiem, Warszawa 1983.

Kolankiewicz M. (red.), Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki, Warszawa 1998.

Konaszewski K., Tożsamość wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Gdańsk 2016.

Konaszewski K., Kwadrans Ł., Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Uwarunkowania środowiskowe. Kraków 2018.

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe, Kraków 2009.

Murdecka I., Instytucjonalne formy pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi, Opole 1999.

Stojecka-Zuber R., Róg A. (red.), System opieki i pomocy: założenia a rzeczywistość, Tarnobrzeg 2009.

Efekty uczenia się:

Student ma elementarną wiedzą o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach opiekuńczo – wychowawczych oraz zachodzących między nimi relacjach.

Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania instytucjonalnych form opieki i wychowania.

Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania opiekuńczo – wychowawcze i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Sposoby weryfikacji: dyskusja na zajęciach, praca zespołowa, przedstawienie projektu, wykonanie zadań na platformie Blackboard, opracowanie materiałów źródłowych

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Formy zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie aktywności i obecności na zajęciach oraz przygotowania projektu w obszarze instytucjonalnych form opieki i wychowania

Zaliczenie przedmiotu na podstawie zadań cząstkowych umieszczonych na platformie Blackboard

· Liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 4

Zakres tematów:

Instytucje zajmujące się opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży: wprowadzenie w problematykę

Struktura, funkcje, cele, podstawy prawne instytucji zajmujących się opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży

Placówki opiekuńczo-wychowawcze: charakterystyka

Rodzinne i instytucjonalne formy opieki i wychowania

Instytucje terapeutyczne i resocjalizacyjne: zagadnienia podstawowe

Uwarunkowania pracy opiekuńczo – wychowawczej w środowisku instytucjonalnym

Instytucjonalne formy pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą

Działania instytucjonalne i zapobieganie nieprzystosowaniu społecznemu w środowisku otwartym

Ośrodek kuratorski instytucjonalna forma pracy w środowisku otwartym

Wychowankowie placówek resocjalizacyjnych: przykłady funkcjonowania zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Diagnostyka psychopedagogiczna w instytucjach opieki, wychowania i resocjalizacji

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej

Metody twórczej resocjalizacji - wybrane aspekty wychowania w pracy instytucjonalnej

Przygotowanie wychowanków instytucjonalnych form wychowania do uczestnictwa w życiu społecznym

Instytucje totalne środowiskiem wychowawczym?

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca w grupach, burza mózgów, projekt, prezentacja, praca z tekstem.

Część przedmiotu realizowana w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:45 - 15:15, sala A208
Karol Konaszewski 18/ szczegóły
2 każda środa, 12:00 - 13:30, sala B123
Karol Konaszewski 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.