Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza grupy wychowawczej 380-OS1-3GOZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

- E. Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna, Kraków 2013

- E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

- J. Nikitorowicz, K. Sawicki, T. Bajkowski (red.):Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu, Olecko 2003

- A. Podgórecki, Charakterystyka nauk praktycznych, Warszawa 1962

- T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003

- S. Ziemski, Problemy dobrej diagnozy, Warszawa 1973

- M. Guziuk-Tkacz, Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011

- E. Jarosz, Wybrane obszary diagnozowanie pedagogicznego, Katowice 2006

- S. Kawula, Z. Dąbrowski, M. Gałaś, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczych i kulturalnych środowiska, Toruń 1980

- G. Gajewska, Problemy – dylematy wynikające z teorii potrzeb dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem, Zielona Góra 1997

- M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999

- A. Frydrychowicz, Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Warszawa 1996

- G. D. Oster, P. Gould, Rysunek w psychoterapii, Gdańsk 1999

- M. Braun-Gałkowska, Test rysunku rodziny, Lublin 1985

- S. Włoch, A. Włoch, Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Warszawa 2009

- J. Rembowski, Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży. Zarys technik badawczych, Warszawa 1986

- D. Ekiert-Grabowska, Techniki socjometryczne w pracy wychowawcy klas początkowych, Katowice 1984

- D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Mociąg, Kompetencje diagnostyczne nauczyciela, Kraków 2011

- W. Dróżka, B. Matyjas, Współczesne problemy zawodu nauczyciela i pedagoga, Kielce 2010, Tom XIX, s. 101-110 oraz 263-272

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W10

Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.

K_W15

Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wych., opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej.

Umiejętności

K_U01

Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

K_U03

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej

Kompetencje społeczne

K_K07

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch zajęciach, pozostałe nieobecności należy zaliczyć podczas konsultacji do dwóch tygodni od daty nieobecności, przy czym nie więcej niż 50% godzin nieobecności umożliwia zaliczenie przedmiotu)

- aktywność i przygotowanie do zajęć

- projekt treningu integracji, twórczego myślenia oraz rozwoju umiejętności społecznych w grupie

- pozytywna ocena z zaliczenia w formie ustnej

Zakres tematów:

I WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ ZAJĘĆ

II PODSTAWY DOTYCZĄCE POZNANIA DIAGNOSTYCZNEGO

1. Wyjaśnienie podstawowej terminologii

2. Zasady diagnozy psychopedagogicznej

3. Błędy diagnostyczne

4. Schemat diagnozy rozwiniętej wg Stefana Ziemskiego

5. Nabywanie umiejętności tworzenia diagnoz cząstkowych, diagnozy rozwiniętej wg S. Ziemskiego na podstawie analizy indywidualnego przypadku

6. Diagnoza całościowa (holistyczna) w edukacji

7. Metody diagnozowania dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

III BADANIE PSYCHOSPOŁECZNYCH PROBLEMÓW UCZNIA NA TERENIE KLASY SZKOLNEJ

1. Socjometria jako podstawowy sposób pomiaru stosunków społecznych

2. Badanie popularności w grupie z wykorzystaniem klasycznej techniki Moreno

3. Poznanie opinii społecznej w grupie z wykorzystaniem techniki „ Zgadnij kto? ”

4. Technika dostarczająca informacji o wzajemnych postawach członków grupy - ,,Plebiscyt życzliwości i niechęci”

IV TECHNIKI PROJEKCYJNE W DIAGNOZOWANIU SUTYACJI RODZINNEJ I SZKOLNEJ

1. Techniki projekcyjne w psychopedagogicznym diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej

- założenia teoretyczne

- cechy metod projekcyjnych

- klasyfikacja technik projekcyjnych

- podstawowe zasady i reguły stosowania technik projekcyjnych

2. Charakterystyka technik skojarzeniowych i wybrane narzędzia wykorzystujące mechanizm projekcji

3. Charakterystyka technik uzupełnienia i wybrane narzędzia wykorzystujące mechanizm projekcji

4. Wybrane narzędzia diagnozy rodziny

V TRENING DLA UCZNIÓW : INTEGRACJA, UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE, TWÓRCE MYŚLENIE

VI PEDAGOG SZKOLNY W PROCESIE WSPOMAGANIA EDUKACJI, SOCJALIZACJI I WYCHOWANIA DZIECKA

VII PEDAGOG SPOŁECZNY W PRACY Z RODZINĄ – FORMY POMOCY I WSPARCIA

VIII EWALUACJA I PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

Metody dydaktyczne:

- dyskusja

- burza mózgów

- metoda projektów

- metoda indywidualnych przypadków

- praca z tekstem

- prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala A203
Justyna Pikus 18/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala A208
Justyna Pikus 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)