Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja matematyczna z metodyką 380-PIWS1-3EMM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Cackowska M., Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach 1-3. Poradnik metodyczny, Warszawa 1993.

Dąbrowski M., Pozwólmy dzieciom myśleć! O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, Warszawa 2009.

Dąbrowski M., (Za) trudne, bo trzeba myśleć, Warszawa 2013.

Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej, Toruń 2017.

Dudel B., Zajączkowska K., MultiZegar. Nauka pomiaru czasu., Gdańsk 2019.

Dudel B., Zajączkowska K., Uczymy się matematyki z „Magicznym Drzewem”, Gdańsk 2020.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa 1994.

Hanisz J., Matematyka w kształceniu zintegrowanym, Warszawa 2002.

Klus-Stańska D., Kalinowska A., Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Warszawa 2004.

Kalinowska A. Pozwólmy dzieciom działać. Warszawa 2010.

Kalinowska A. (red.) Wczesnoszkolna edukacja matematyczna – ograniczenia i ich przełamywanie, Olsztyn 2013.

Meson J., Burton L., Stacey K., Myślenie matematyczne, Warszawa 2005.

Nowak-Łojewska A., Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci. Poradnik dla nauczyciela klas I-III. Warszawa 2015.

Nowik J., Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolne, Opole 2011.

Sawicki T. (red.), Matematyka, Opole 1997.

Semadeni Z., Gruszczyk-Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska-Jaszczołt B., Czajkowska M., Matematyczna edukacja wczesnoszkolna . Teoria i praktyka, Kielce 2015.

Siwek H., Nauczanie czynnościowe matematyki, Warszawa 1998.

Skura M., Dziecięce strategie rozwiązywania zadań matematycznych w przedszkolu i w pierwszych latach nauczania szkolnego, Warszawa 2008.

Skura M., Lisicki M., Matematyka od przedszkola. Metody i zasady wprowadzania pojęć matematycznych. Przygotowanie do rozumienia liczb i posługiwania się nimi. Warszawa 2015.

Skura M., Lisicki M., Gen liczby. Jak dzieci uczą się matematyki? Warszawa 2018.

Treliński G., Kształcenie matematyczne w systemie zintegrowanym w klasach I-III, Kielce 2004.

Wojnowska M., Miedzy przekazem a odkryciem. Twórcze sposoby na rozwiązywanie zadań matematycznych przez dzieci. Kraków 2007.

Czasopisma metodyczne

Literatura uzupełniająca:

Kalinowska A., Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych – między wiedzą osobistą a jej formalizacją, Kraków 2010.

Oszwa U., Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problemy diagnozy i terapii, Kraków 2008.

Siwek H., Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej, Kraków 2004.

Stucki E., Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych, Bydgoszcz 1994.

Szpiter M., Edukacja matematyczna w klasach początkowych, Słupsk 1997.

Rocławski B., O związkach nauczania matematyki z nauczaniem języka w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Gdańsk 2010.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- wyjaśnia psychopedagogiczne podstawy edukacji matematycznej na poziomie klas młodszych – ocena aktywności na zajęciach,

- poprawnie dobiera metody i formy realizacji treści matematycznych ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych sposobów stymulowania aktywności poznawczej uczniów i wspierania indywidualnego rozwoju – ocena konspektu zajęć matematycznych,

- projektuje działania dydaktyczne nauczyciela uwzględniając różne potrzeby i możliwości uczniów - ocena efektów pracy zespołowej, ocena konspektu zajęć matematycznych

- proponuje sposoby monitorowania osiągnięć edukacyjnych uczniów – ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena propozycji metodycznej

- posiada kompetencje w zakresie organizowania działalności matematycznej uczniów klas młodszych – ocena udziału w zajęciach, ocena pracy pisemnej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest minimum 90% obecności na zajęciach, aktywność na zajęciach oraz oceny z prac pisemnych. Nieobecności na zajęciach należy zaliczyć nie później niż w 3 tygodnie od daty nieobecności.

Liczba punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych w trakcie realizacji przedmiotu.

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Ustna forma zaliczenia – student ustnie wyraża zgodę na propozycję oceny zaliczenia.

Zakres tematów:

1. Zakres treści programowych przeznaczonych do realizacji w klasach 1-3, struktura zajęć matematycznych.

2. Rozwijanie umiejętności dzieci niezbędnych do uczenia się matematyki. Działania na zbiorach.

3. Monografia liczby.

4. Wprowadzenie działań matematycznych.

5. Rozszerzenie zakresu liczbowego.

6.Przekroczenie progu dziesiątkowego. Rozwijanie umiejętności rachunkowych uczniów.

7. Przygotowanie uczniów do rozwiązywania równań. Rozwiązywanie równań. 8. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych.

9. Kształcenie geometryczne w klasach młodszych – projektowanie zajęć.

10. Wiadomości i umiejętności praktyczne w klasach młodszych – rozwiązania metodyczne.

11.Kreowanie twórczej postawy uczniów w uczeniu się matematyki.

12.Organizacja pracy dzieci o zróżnicowanych możliwościach i potrzebach – projektowanie zajęć.

13. Rozwijanie zainteresowań matecznych uczniów klas I-III – projektowanie zajęć.

14. Trudności w uczeniu się matematyki i sposoby radzenia sobie z nimi.

15. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć matematycznych uczniów.

Metody dydaktyczne:

metody aktywizujące, ćwiczenia, pokaz, dyskusja, analiza materiałów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:30 - 10:00, sala A209 (cwi)
Barbara Dudel 23/ szczegóły
2 każda środa, 10:15 - 11:45, sala A207 (cwi)
Barbara Dudel 23/ szczegóły
3 każda środa, 12:00 - 13:30, sala B223 (cwi)
Barbara Dudel 22/ szczegóły
4 każda środa, 12:00 - 13:30, sala A204 (wyk)
Jolanta Szada-Borzyszkowska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)